โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์

19 March 2019

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์

 

เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีความประสงค์จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน
ในปีการศึกษา 2561 นี้

 

เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด
และตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดี มีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม
รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม

 

โครงการนี้ได้จัดขึ้นใน
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
ที่ผ่านมา
โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์
ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี

 

ได้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ โดยกิจกรรมการบำเพ็ญจิตอาสาได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน
1. งานเดินสายไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟในอาคาร
2. งานปลูกต้นไม้ สนามหญ้า ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
3. งานทาสีอาคารเรียน สนามกีฬาและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

 

และที่ขาดไม่ได้คือ งานทำครัว ประกอบอาหาร และหน่วยเสบียง
อีกหนึ่งงานหลักที่คอยให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ซึ่งก็มีการวางแผนงานจัดเตรียมกันอย่างพร้อมเพรียง

 

ทั้งนี้ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมโครงการประมาณหนึ่งร้อยคน
ได้แบ่งงานกันออกเป็น 3 กลุ่ม และ 1 หน่วยเสบียง เพื่อปฏิบัติหน้าที่
และร่วมมือกันทำงานอย่างขยันขันแข็ง จนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ในโอกาสนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงขอแสดงชื่นชม
น้อง ๆ ภาควิชาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ทุก ๆ คน ทุก ๆ ท่าน
แม้จะได้รับความยากลำบากจากสภาพอากาศที่มีแดดร้อน
แต่ก็มีความอดทนปฏิบัติหน้าที่กันจนสำเร็จลุล่วง
ขอให้ความดี ความเสียสละในการสร้างคุณประโยชน์ที่น้อง ๆ ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้
ส่งผล ผลานิสงส์ ให้น้อง ๆ ทุกคน ประสบความสำเร็จในการเรียน ไปจนถึงหน้าที่การงาน
ที่จะได้รับต่อไปในภายภาคหน้า และมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข ความเจริญ ขอบคุณครับ

 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาทุก ๆ ท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า
มาดูแลนักศึกษาภาควิชาให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการได้สำเร็จลุล่วง

 

สุดท้ายนี้ การทำงานร่วมกันในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นสังคมใด ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง
เป็นธรรมดา จึงขอโอกาสนี้ ขออภัยและให้อภัยซึ่งกันและกัน และหากมีข้อผิดพลาดประการใด
ทางภาควิชาโปรดขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร