บุคลากร (เจ้าหน้าที่)

นางศรีอัมพร ปลั่งสุวรรณ
บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : plungsuwan_s@su.ac.th
นายธชทัต จวงสอน
ช่างเทคนิค
อีเมล์ : juangsorn_t@su.ac.th
นายพยุงศักดิ์ เรืองจินดา
วิศวกร
อีเมล์ : rueangjinda_p@su.ac.th
นางสาวฐนิชา คล้ำชานา
การเงินและบัญชี
อีเมล์ : klamchana_t@su.ac.th
นางผกามาศ สมจิตต์
นักวิชาการการศึกษา
อีเมล์ : somjit_p@su.ac.th