บุคลากร(สายวิชาการ)

  • ประวัติการศึกษา
  • ผลงานการวิจัย
  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปีที่จบการศึกษา 2545

 

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่จบการศึกษา 2549

 

ปริญญาเอก

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำลังศึกษา

 

ผลงานการวิจัย

[1] C. Choorak and V. Kinnares, “Speed Control of Asymmetrical Two-Phase Induction Machine Using Three-Lag Space Vector PWM Voltage Source Inverter”, PEMC, pp.345-350, 2014.

[2] Chaiwut Choorak and Vijit Kinnares, “Performance Evaluation of Vector Controlled Asymmetrical Two-Phase Induction Generator Using Three-Leg Voltage Source Inverter”, ECTI-CON 2016.

[3] Chaiwut Choorak, Narongchai Thodsaporn and Vijit Kinnares, “Assessment of Vector Controlled Asymmetrical Two-Phase Induction Generator Driven by Wind Turbine Simulator”, ICEMS 2016

[4] ชัยวุฒ ชูรักษ์ ธีรวีร์ เกียรติวัฒนสิน วิจิตร กิณเรศ และ ประหยัด กองสุข, “การควบคุมแบบเวกเตอร์ของคอนเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริดสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำ”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9, 2560

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หัวข้อ