บุคลากร(สายวิชาการ)

  • ประวัติการศึกษา
  • ผลงานการวิจัย
  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จบการศึกษา 2544

 

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่จบการศึกษา 2550

 

 

ผลงานการวิจัย

[1] Kittithuch Paponpen , Mongkol Konghirun “An Improved Sliding Mode Observer for Speed Sensorless Vector Control Drive of PMSM”, IEEE 5th International Power Electronics and Motion Control Conference, 14-16 Aug 2006, Shanghai, China.

[2] Kittithuch Paponpen , Mongkol Konghirun, “LQR state feedback controller based on particle swarm optimization for IPMSM drive system”, IEEE 10th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 15-17 June 2015, Auckland, New Zealand.

[3] Kittithuch Paponpen, Mongkol Konghirun, “The hybrid observer for sensorless IPMSM drives based on LQR state-feedback control”, 19th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 13-16 Nov. 2016, Chiba, Japan.

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หัวข้อ