บุคลากร(สายวิชาการ)

  • ประวัติการศึกษา
  • ผลงานการวิจัย
  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี
ปีที่จบการศึกษา 2549
วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท
M.I.B. Enterprise Resource Planning
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรณ์ในองค์กร (Enterprise Resources Planning: ERP SAP/R3)
University of Western Sydney, Australia
ปีที่จบการศึกษา 2550

ปริญญาโท
วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่จบการศึกษา 2554

ปริญญาเอก
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่จบการศึกษา 2558

ผลงานการวิจัย

วารสารวิชาการ
[1] Pipat Prommee, Natapong Wongprommoon, Montree Kumngern and Winai Jaikla, (2019) “Low-Voltage Low-Pass and Band-Pass Elliptic Filters Based on Log-Domain Approach Suitable for Biosensors”. Sensors 2019, Vol.19 (24), 5581. (IF2019=3.031)

[2] Pipat Prommee, Natapong Wongprommoon, (2013). “Log-domain All-pass Filter-based Multiphase Sinusoidal Oscillators”. Radioengineering, Vol. 22, No.1, pp.14-23. (IF2011=0.739)

การประชุมวิชาการ
[1] ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล และ พิพัฒน์ พรหมมี, (2019). “การออกแบบวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบขั้นบันได Elliptic อันดับสูงโดยใช้ MO-CCCII” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๒ (EECON-42), นครราชสีมา, ประเทศไทย, vol.2, หน้า 453-456

[2] Pipat Prommee, Natapong Wongprommoon, Fabian Khateb and Narongsak Manositthichai, (2019). “Simple Structure OTA-C Elliptic Band-pass Filter”, 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication and Information Technology (ECTI-CON 2019), Chonburi, Thailand, pp.751-754.

[3] Pipat Prommee, Natapong Wongprommoon and Roman Sotner, (2019). “Frequency Tunability of Fractance Device based on OTA-C”, 2019 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2019), Budapest, Hungary, pp. 76-79.

[4] ปวีณวัช นาถประชา รณพร บุญรัตน์ วิรชัย เขื่อนแก้ว หรรษวัส ขันตยาภิรัตกุล ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล, (2019). “การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก IoT กับ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11, อุบลราชธานี, ประเทศไทย, หน้า 343-346

[5] ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล พงษ์พันธ์ ลิ้มไพบูลย์ และ พิพัฒน์ พรหมมี, (2018). “วงจรมอดูเลต QPSK โดยใช้เทคโนโลยีซีมอส” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๑ (EECON-41), อุบลราชธานี, ประเทศไทย, vol.2, หน้า 101-104

[6] ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล และ พิพัฒน์ พรหมมี, (2018). “วงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์หลายเฟสสองรูปแบบโดยใช้อุปกรณ์แอกทีฟเพียงอย่างเดียว” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๑ (EECON-41), อุบลราชธานี, ประเทศไทย, vol.2, หน้า 105-108

[7] Natapong Wongprommoon, Narongsak Manositthichai and Pipat Prommee, (2018). “OTA-C based compact Low-pass Elliptic Filter”, The 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2018), Bangkok, Thailand, Paper No. 1570472028, pp.247-250.

[8] Natapong Wongprommoon, Narongsak Manositthichai and Pipat Prommee, (2018). “High-order BP Filter using Biquad Log-domain Method”, 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication and Information Technology (ECTI-CON 2018), Chiang Rai, Thailand, Paper No. 1256, pp.98-101.

[9] Natapong Wongprommoon, Narongsak Manositthichai and Pipat Prommee, (2018). “Integrable QPSK Modulator using CMOS Technology”, 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2018) , Athens, Greece, Paper No. 89, pp. 202-205.

[10] Natapong Wongprommoon, Preecha Thongdit and Pipat Prommee, (2018). “Current-mode Square-Rooting Circuit based on CMOS Translinear”, 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2018) , Athens, Greece, Paper No. 88, pp. 198-201.

[11] กิติภูมิ แสงนิ่ม,ฉัตริน ชนกกวินกุล, ณัฐพล บัตรสูงเนิน, พีรพล รัตนะวงศ์กุล, ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล และพิพัฒน์ พรหมมี, (2018). "อุปกรณ์ป้องกันอาการหลับในระหว่างการขับขี่", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10, พิษณุโลก, ประเทศไทย, หน้า 533-536

[12] ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล ปรีชา ทองดิษฐ์ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ และ พิพัฒน์ พรหมมี, (2017). “วงจรรากที่สองรูปแบบกระแสโดยใช้หลักการซีมอสทรานสลิเนียร์,” ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๐ (EECON-40), ชลบุรี, ประเทศไทย, หน้า 618-621

[13] ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย และ พิพัฒน์ พรหมมี, (2017). “วงจรกรองแถบความถี่ผ่านอันดับสูงโดยใช้หลักการของซีมอสไบควอต,” ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๐ (EECON-40), ชลบุรี, ประเทศไทย, หน้า 622-625

[14] Narongsak Manositthichai, Natapong Wongprommoon, Terdsak Kunto and Pipat Prommee, (2016). "Simulating RLC Ladder Band-Pass Filter Using MO-OTA," Proc. of 2016 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia (SISA2016), Ayutthaya, Thailand, pp.278-281.

[15] Natapong Wongprommoon, and Pipat Prommee, (2014). "OTA-based electronically tunable elliptic high-order current-mode ladder band-pass filter," Proc. of IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS2014), Kuching, Malaysia, pp.133-136.

[16] ธรณินทร์ ต่ายสวัสดิ์, ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล, มนตรี สมดุลยกนก และ พิพัฒน์ พรหมมี, (2013). “วงจรกรองความถี่ตํ่าผ่านอันดับห้าปรับค่าได้รูปแบบกระแสชนิดขั้นบันไดโดยใช้เทคโนโลยีซีมอส,” ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๖ (EECON-๓๖), กาญจนบุรี, ประเทศไทย, หน้า 625-628

[17] Pipat Prommee, and Natapong Wongprommoon (2013). "Tunable CMOS-based Current Mode Fifth-order Ladder Low-pass Filter," Proc. of 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP2013), Rome, Italy, pp.397-400.

[18] ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล วินัย ใจกล้า และ พิพัฒน์ พรหมมี, (2010). "วงจรกำเนิดสัญญาณไซน์หลายเฟสรูปแบบกระแสโดยใช้การกรองสัญญาณแบบ Log-domain," ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๓ (EECON-๓๓), เชียงใหม่, ประเทศไทย, หน้า 1049-1052

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หัวข้อ
1111 ไทย สื่อการเรียน 1
1112 ไทย สื่อการเรียน 2
1113 ไทย สื่อการเรียน 3