บุคลากร(สายวิชาการ)

  • ประวัติการศึกษา
  • ผลงานการวิจัย
  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปีที่จบการศึกษา 2545

 

ปริญญาโท

ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่จบการศึกษา 2548

 

ปริญญาเอก

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่จบการศึกษา 2553

 

 

ผลงานการวิจัย

ระดับนานาชาติ

[1] Phamorn Silapan, Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "High-performance BiCMOS Current Controlled CDBA and application", The Proceedings of the 7th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2007), Sydney, AUSTRALIA, Pages 40-43,16-19 October 2007.

[2] Winai Jaikla, Phamorn Silapan and Montree Siripruchyanun, "Low-Component Electronically Controllable Dual-Mode Universal Biquad Filter Using DO-CCCIIs", The Proceedings of the 7th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2007), Sydney, AUSTRALIA, Pages 213-217, 16-19 October 2007.

[3] Winai Jaikla, Phamorn Silapan and Montree Siripruchyanun, "A Simple Quadrature Oscillator Using Only CCCDBAs and Grounded Capacitors", The Proceedings of the 7th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2007), Sydney, AUSTRALIA, Pages 234-237, 16-19 October 2007.

[4] Montree Siripruchyanun, Phamorn Silapan and Winai Jaikla, "Low-offset BiCMOS Current Controlled Current Differencing Buffered Amplifier (CC-CDBA) and Applications", The ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communications (ECTI-EEC), Vol. 6, No. 1, pp. 81-90, February 2008.

[5] Phamorn Silapan, Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "A Novel Versatile Circuit Functioning As Both Filter and Oscillator Based on CCCCTAs", The Proceedings of the 2008 Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS2008), Macao, CHINA, Pages 1494-1497, 30 November - 3 December 2008.

[6] Phamorn Silapan, Chaiya Tanaphatsiri and Montree Siripruchyanun, "Current Controlled CCTA Based- Novel Grounded Capacitance Multiplier with Temperature Compensation", The Proceedings of the 2008 Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS2008), Macao, CHINA, Pages 1490-1493, 30 November - 3 December 2008.

[7] Phamorn Silapan, Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "A High-Performance Current-Mode Precision Full-Wave Rectifier Based on BiCMOS-CCCDBAs", The Proceedings of the 2008 Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS2008), Macao, CHINA, Pages 1486-1489, 30 November - 3 December 2008.

[8] Phamorn Silapan, Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "A Novel Minimum Components CFA-Based Voltage-Mode Universal Filter", The Proceedings of the 2008 Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS2008), Macao, CHINA, 30 November - 3 December 2008.

[9] Phamorn Silapan, Winai Jaikla and Montree Siripruchyanun, "A Simple Current-mode PWM signal generator Employing Only Single Active Element", In submitting to 2008 The International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS) (ISPACS2008), Bangkok, THAILAND, 8 - 11 December 2008.

[10] Winai Jaikla, Phamorn Silapan, Chaiyan Chanapromma and Montree Siripruchyanun, "Practical Implementation of CCTA Based on Commercial CCII and OTA", Accepted to be published in 2008 The International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS) (ISPACS2008), Bangkok, THAILAND, 8 - 11 December 2008.

[11] Montree Siripruchyanun, Chaiyan Chanapromma, Phamorn Silapan and Winai Jaikla, “BiCMOS Current-Controlled Current Feedback Amplifier (CC-CFA) and Its Applications,” WSEAS Transactions on Electronics, Vol. 5, No. 6, pp. 203-219, June 2008.

[12] Phamorn Silapan and Montree Siripruchyanun, "A Simple Current-mode Schmitt Trigger Employing Only Single MO-CTTA", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009), Pattaya, THAILAND, Pages 556-559, 6 - 9 May, 2009

[13] Jongjarean Koomboon, Phamorn Silapan, Montree Siripruchyanun and Pipat Prommee, "A Current-mode Quadrature Oscillator Based on CC-CFAs", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009), Pattaya, THAILAND, Pages 542-545, 6 - 9 May, 2009

[14] Montree Siripruchyanun, Phamorn Silapan and Winai Jaikla, "Realization of CMOS Current Controlled Current Conveyor Transconductance Amplifier (CCCCTA) and Its Applications", Journal of Active and Passive Electronic Devices, Vol. 4, No. 1-2, 2009, pp. 35-53.

[15] Phamorn Silapan and Montree Siripruchyanun, "A Simple Current-mode PWM Signal Generator Employing Only Single Active Element", The 1st international conference on Technical Education, Thailand, pages 144-148, 20-21 January 2010.

[16] Kakesak Chantafong, Phamorn Silapan and, Winai Jaikla Montree Siripruchyanun, " A Current-mode KHN Filter Based on OTAs", The 1st international conference on Technical Education, Thailand, pages 192-195, 20-21 January 2010.

[17] Chaiyan Chanapromma, Phamorn Silapan, Danupat Duangmalai and Montree Siripruchyanun, "An Ultra Low-Power Fully Differential Operational Transconductance Amplifier (FD-OTA) Operating in Weak Inversion Region and Its Applications", The 1st international conference on Technical Education, Thailand, pages 176-179, 20-21 January 2010.

[18] Jongjarean Koombun, Phamorn Silapan and Montree Siripruchyanun, "A Fully Electronically Controllable Current-mode Derivative PWM Signal Generator Employing MO-CTTAs", The Proceedings of the 2010 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2010), Chiang Mai, THAILAND, pages 426-430, 19-22 May, 2010

[19] Tanun Srisakul, Phamorn Silapan and Montree Siripruchyanun, " An Electronically Controlled Current-mode Triangular/Square Wave Generator Employing MO-CCCCTAs", The Proceedings of the 2011 8th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2011), Khonkhen, THAILAND, pages 82-85, 17-19 May, 2011

[20] Phamorn Silapan and Montree Siripruchyanun, "Fully and electronically controllable current-mode Schmitt triggers employing only single MO-CCCDTA and their applications", Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol. 68, No. 1, pp. 111-128, July 2011.

[21] Phamorn Silapan, Chaiyan Chanapromma, "Multiple ouput CFTAs (MO-CFTAs)-based wide-range linearly/electronically controllable currentmode square-rooting circuit", 2011 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS), pp. 1-4, 2011.

[22] Chaiyan Chanapromma, and Phamorn Silapan, "A Temperature-insensitive Simple Current-mode Multiplier/Divider Employing Only Multiple-output CDTA", ACEEE International Journal on Electrical and Power Engineering, Vol. 2(3), pp. 42-45, 2011.

[23] Chaiyan Chanapromma, Thaweesak. Worachak, and Phamorn Silapan, "A Temperature-Insensitive Wide-Dynamic Range Positive/Negative Full-Wave Rectifier Based on Operational Trasconductance Amplifier using Commercially Available ICs", World Academy of Science, Engineering and Technology 58, pp. 49-52, 2011.

[24] Phamorn Silapan, Chaiyan Chanapromma, and Thaweesak. Worachak, "Realization of Electronically Controllable Current-mode Square-rooting Circuit Based on MO-CFTA", World Academy of Science, Engineering and Technology 58, pp. 493-496, 2011.

[25] Chaiyan Chanapromma, and Phamorn Silapan, "Implementation of Fully Differential OTA based on Commercially Available IC for Biquadratic Filter Application", ACEEE International Journal on Electrical and Power Engineering, Vol. 3(1), pp. 59 - 62, 2012.

[26] Chatchaphon Ketviriyakit, Weerapon Kongnun, Chaiyan Chanapromma, and Phamorn Silapan, "A Digitally Programmable Voltage-mode Multifunction Biquad Filter with Single-Output", World Academy of Science, Engineering and Technology 69, pp. 916-920, 2012.

[27] Weerapon Kongnun and Phamorn Silapan, “Single MO-CFTA-based Electronically/Temperature Insensitive Current-mode Full-wave Rectifier”, The 2nd International Conference on Electrical Engineering and Computer Sciences (EECS’2013), Tokyo, Japan, pp. 1727-1733, December 2013.

[28] Nawee Udorn, Phamorn Silapan and Winai Jaikla, “Voltage-mode First Order Allpass Filter Employing Only Single VDTA”, The 2nd International Conference on Electrical Engineering and Computer Sciences (EECS’2013), Tokyo, Japan, pp. 1734-1739, December 2013.

[29] Danupat Duangmalai, Phamorn Silapan and Winai Jaikla, “A Synthesis of Electronically Controllable Current-mode Universal Biquadratic Filter Based on CCCFTA”, The 2nd International Conference on Electrical Engineering and Computer Sciences (EECS’2013), Tokyo, Japan, pp. 1740-1746, December 2013.


ระดับชาติ

[1] ภมร ศิลาพันธ์, ธนันต์ ศรีสกุล, วินัย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์, "วงจรกาเนิดสัญญาณแบบควอเดรเตอร์และวงจรกรองความถี่โหมดกระแสแบบหลายหน้าที่โดยใช้ CDTA ที่ควบคุมด้วยกระแส", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 16, ฉบับที่ 2 (เม.ย.- มิ.ย. 49), หน้า 41 - 46

[2] ภมร ศิลาพันธ์, ธนันต์ ศรีสกุล, วินัย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรเรียงสัญญาณเต็มคลื่นโหมดกระแสแบบแม่นยาโดยใช้ CCII ที่ควบคุมด้วยกระแส", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5 (PEC5), ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท & สปา, ภูเก็ต, 10-11 พฤษภาคม 2550

[3] ภมร ศิลาพันธ์, วินัย ใจกล้า, ไชยยันต์ ชนะพรมมา และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรเรียงสัญญาณเต็มคลื่นโหมดกระแสแบบแม่นยาและมีอิสระจากอุณหภูมิโดยใช้ CDTA ที่ควบคุมด้วยกระแส", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, โรงแรมเฟลิกซ์ รีเวอร์ แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี, หน้าที่ 893-896, 25-26 ตุลาคม 2550

[4] ภมร ศิลาพันธ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรชมิตต์ทริกเกอร์โหมดกระแสที่สามารถควบคุมขนาดฮิสเตอรีซิสและขนาดเอาต์พุตด้วยกระแสอย่างอิสระต่อกันและการประยุกต์ใช้งาน", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 17, ฉบับที่ 3 (ก.ย.- ธ.ค. 50), หน้า 30 - 38

[5] ภมร ศิลาพันธ์, ธนันต์ ศรีสกุล, วินัย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรเลียนแบบตัวต้านทานแบบลอยชนิดบวก/ลบที่ควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ CCII ที่ควบคุมด้วยกระแส", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1, หน้าที่ 114-122, 18-19 มกราคม 2551

[6] ไชยยันต์ ชนะพรมมา, ภมร ศิลาพันธ์, วินัย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรเรียงสัญญาณเต็มคลื่นโหมดกระแสแบบแม่นยาและอิสระจากอุณหภูมิโดยใช้ DO-CCCCTA ที่ควบคุมด้วยกระแส", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 46, หน้าที่ 143-150, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551

[7] ภมร ศิลาพันธ์, เกศศักดิ์ จันทะฟอง และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "การออกแบบและประยุกต์ใช้งานวงจรเลียนแบบตัวต้านทานแบบลอยชนิดบวก/ลบที่สามารถควบคุมค่าได้เชิงอิเล็กทรอนิกส์และมีการชดเชยอุณหภูมิ", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 (ม.ค.- เม.ย. 51), หน้า 24 - 33

[8] ภมร ศิลาพันธ์, วินัย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรเรียงสัญญาณเต็มคลื่นโหมดกระแสแบบแม่นยาและเป็นอิสระจากอุณหภูมิโดยใช้อุปกรณ์แอคทีฟเพียงตัวเดียว", การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้าที่ 90.96, 25-26 เมษายน 2551

[9] ณัฐพล ภูครองทอง, อานาจ ประจง, ไชยยันต์ ชนะพรมมา, ภมร ศิลาพันธ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "การออกแบบระบบกาเนิดสัญญาณเอาต์พุตสมดุลชนิดแม่นยาสูงที่มีผลกระทบต่าจากอุณหภูมิและปราศจากอุปกรณ์พาสซีฟ", การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้าที่ 113-120, 25-26 เมษายน 2551

[10] ภมร ศิลาพันธ์, วีระพล คงนุ่น และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรกาเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเดรเจอร์โหมดแรงดันและโหมดกระแสที่ควบคุมความถี่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CDTA ที่ควบคุมด้วยกระแส", การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้าที่ 121-127, 25-26 เมษายน 2551

[11] ภมร ศิลาพันธ์, ไชยยันต์ ชนะพรมมา, วินัย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "การชดเชยผลของอุณหภูมิในวงจรเลียนแบบตัวต้านทานแบบลอยชนิดบวก/ลบ", การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้าที่ 190-198, 25-26 เมษายน 2551

[12] คูน บุตราช, ณัฐพล ภูครองทอง, อานาจ ประจง, ภมร ศิลาพันธ์, วินัย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "การออกแบบวงจรเลื่อนเฟสสัญญาณรูปคลื่นซายน์แบบนาหน้าด้วยอุปกรณ์ CCTA ที่ควบคุมด้วยกระแสเพียงตัวเดียว", การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้าที่ 218-224, 25-26 เมษายน 2551

[13] Phamorn Silapan, Tanan Srisakul, Winai Jaikla, and Montree Siripruchyanun, A Current-mode Schmitt Trigger Using Only Single CCCDTA and Application", The Sixth PSU Engineering Conference, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkla, pp. 246-251, 8-9 May 2008.

[14] อัศวยุช เทศอาเส็น, วินัย ใจกล้า, ภมร ศิลาพันธ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์, "วงจรถอดรากสัญญาณโหมดกระแสโดยใช้วงจรขยายความนาถ่ายโอนแบบเอาต์พุตคู่", มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1, โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ. ตรัง, หน้าที่ 243-250, 27-29 สิงหาคม 2551

[15] ภมร ศิลาพันธ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์, "วงจรกาเนิดสัญญาณสี่เหลี่ยมโหมดกระแสอย่างง่ายที่สามารถควบคุมค่าดิวตี้ไซเกิ้ลด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ MO-CCCDTA เพียงตัวเดียว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31, โรงแรมรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา จ. นครนายก, หน้าที่ 911-914, 29-31 ตุลาคม 2551

[16] ภมร ศิลาพันธ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์, "วงจรกาเนิดสัญญาณสี่เหลี่ยมโหมดกระแสอย่างง่ายที่สามารถควบคุมค่าดิวตี้ไซเกิ้ลด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ MO-CCCDTA เพียงตัวเดียว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31, โรงแรมรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา จ. นครนายก, หน้าที่ 911-914, 29-31 ตุลาคม 2551

[17] ธนันต์ ศรีสกุล, ศุภวัฒน์ ลาวัลย์วิสุทธิ์, ภมร ศิลาพันธ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรเรียงสัญญาณเต็มคลื่นโหมดกระแสแบบแม่นยาที่ควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CFA ที่ควบคุมด้วยกระแส", การประชุมเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (EENET2008), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี, หน้าที่ 161-165, 20-21 พฤศจิกายน 2551

[18] ภมร ศิลาพันธ์, จงเจริญ คุ้มบุญ, ศุภวัฒน์ ลาวัลย์วิสุทธิ์ และ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรถอดรากสัญญาณโหมดกระแสที่อิสระจากอุณหภูมิโดยใช้ CDBA ที่ควบคุมด้วยกระแส", การประชุมเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (EENET2008), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี, หน้าที่ 171-175, 20-21 พฤศจิกายน 2551

[19] ภมร ศิลาพันธ์, ธนันต์ ศรีสกุล, วินัย ใจกล้า และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรเลียนแบบตัวต้านทานแบบลอยชนิดบวก/ลบที่ควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ CCII ที่ควบคุมด้วยกระแส", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, หน้าที่ 64-68, กรกฎาคม - ธันวาคม 2551

[20] เกศศักดิ์ จันทะฟอง, ภมร ศิลาพันธ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรถอดรากโหมดกระแสที่สามารถควบคุมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นเชิงเส้นในย่านกว้างโดยใช้ CC-CDTA", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 47, หน้าที่ 337 -344, 17 - 20 มีนาคม 2552

[21] จงเจริญ คุ้มบุญ, โกศล พิทักษ์สัตยาพรต, ภมร ศิลาพันธ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรถอดรากโหมดกระแสที่สามารถควบคุมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นเชิงเส้นในย่านกว้างโดยใช้ MO-CDTA", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7 (PEC7), หาดให้ญ่, สงขลา, หน้าที่ 226-230, 21-22 พฤษภาคม 2552

[22] กิตยาภรณ์ แก้วเกิด, ภมร ศิลาพันธ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ , "วงจรถอดรากที่สองที่ควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ CCTA ที่ควบคุมด้วยกระแสแบบหลายเอาต์พุต", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 2, โรงแรม ดรากอน บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี, หน้าที่ 108-117, 28-29 พฤษภาคม 2552

[23] มนตรี ศิริปรัชญานันท์ และ ภมร ศิลาพันธ์, "วงจรหาค่าเฉลี่ยกาลังสองของสัญญาณที่ทางานในโหมดกระแสโดยใช้ CCTA", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 48, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เล่มที่ 7, หน้าที่ 36-43, 3-6 กุมภาพันธ์ 2553

[24] มนตรี ศิริปรัชญานันท์ และ ภมร ศิลาพันธ์, "วงจรหาค่าเฉลี่ยกาลังสองของสัญญาณที่ทางานในโหมดกระแสโดยใช้ CC-CCTA", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (Ncteched 3), ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, นนทบุรี, 26-28 สิงหาคม 2553

[25] วินัย ใจกล้า, ภมร ศิลาพันธ์, ไชยันต์ ชนะพรมมา และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์, "การวิจัยและพัฒนาต้นแบบชุดสาธิตการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โหมดกระแส", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (Ncteched 3), ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, นนทบุรี, 26-28 สิงหาคม 2553

[26] กรุงไกร ปิงยศ, ภมร ศิลาพันธ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์, "วงจรแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอลขนาด 4 บิตที่ทางานในโหมดกระแสโดยใช้วงจรชมิตต์ทริกเกอร์ที่สร้างจาก MO-CCTA", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33, โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ. เชียงใหม่, เล่มที่ 2, หน้าที่ 1105-1108, 1-3 ธันวาคม 2553

[27] ชัชพล เกษวิริยะกิจ, ไชยยันต์ ชนะพรมมา และ ภมร ศิลาพันธ์ “วงจรกาลังสองโหมดกระแสที่ควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์และอิสระทางอุณหภูมิโดยใช้ MO-CFTA เพียงตัวเดียว” การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ จังหวัดหนองคาย, หน้าที่ 581-584, 3-5 เมษายน 2555

[28] จงเจริญ บุญคุ้ม และ ภมร ศิลาพันธ์ “วงจรชมิตต์ทริกเกอร์แบบทวนเข็มนาฬิกาโหมดกระแสแบบใหม่โดยใช้ MO-CFTA” การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ จังหวัดหนองคาย, หน้าที่ 650-653, 3-5 เมษายน 2555

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หัวข้อ