บุคลากร(สายวิชาการ)

  • ประวัติการศึกษา
  • ผลงานการวิจัย
  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่จบการศึกษา 2548

 

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบการศึกษา 2550

 

ปริญญาเอก

วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบการศึกษา 2553

 

 

ผลงานการวิจัย

[1] Sopon Phumeechanya, and Parichat Sermwuthisarn, "Blurred Region Detection using Image Resampling Technique and Average Filter", The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2018), pp. 249-253, Shangri-La Hotel, Chiang Mai, Thailand, 5-6 July 2018. (Best Paper Award)

[2] Nattapong Chalermthamrong, Narongchai Pocharern, Sopon Phumeechanya, and Parichat Sermwuthisarn, "Automatic Sweet Pepper Separator using Image Processing", The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2018), pp. 284-289, Shangri-La Hotel, Chiang Mai, Thailand, 5-6 July 2018.

[3] Sopon Phumeechanya, "Low DOF Image Segmentation using Random Sampling Method and Active Contour", Engineering Journal Chiang Mai University, Vol.24(1), pp. 69-81, January-April 2017.

[4] Sopon Phumeechanya, "Edge-Based Active Contour for Image Segmentation", Ladkrabang Engineering Journal, Vol.30, No.1, pp. 1-6, March 2013.

[5] Sopon Phumeechanya, "MLRES Active Contour for Image Segmentation with Multiple Objects", The 5th NPRU National Academic Conference, 18–19 July 2013.

[6] Sopon Phumeechanya, Charnchai Pluempitiwiriyawej, and Saowapak Thongvigitmanee, “Edge Type-Selectable Active Contour using Local Regional Information on Extendable Search Lines,” IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2010), pp. 653-656, The Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong, 26-29 September 2010.

[7] Sopon Phumeechanya, Charnchai Pluempitiwiriyawej, and Saowapak Thongvigitmanee, “Active Contour Using Local Regional Information on Extendable Search Lines (LRES) for Image Segmentation,” IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E93-D, No. 6, pp. 1625-1635, June 2010.

[8] Sopon Phumeechanya, Charnchai Pluempitiwiriyawej, and Saowapak Thongvigitmanee, “Active Contour Using Local Region-Based Force with Adaptive-Length Search Line,” The Ninth IASTED International Conference on Visualization, Imaging and Image Processing (VIIP 2009), pp. 91-96, Cambridge, United Kingdom, 13-15 July 2009.

[9] Sopon Phumeechanya, Charnchai Pluempitiwiriyawej, and Saowapak Sotthivirat, “Region-Based Active Contour with Shape Prior Force Using Modified Hotelling Transform,” International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2009), pp. 160-163, Bangkok, Thailand, 22-23 January 2009.

[10] Sopon Phumeechanya, Charnchai Pluempitiwiriyawej, and Saowapak Sotthivirat, “3D Left Ventricular Segmentation Using Double Active Contours and Double Active Surfaces,” The 30th Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2008), pp. 214-217, Vancouver, Canada, 20-24 August 2008.

[11] Sopon Phumeechanya, and Charnchai Pluempitiwiriyawej, “Left Ventricular Segmentation of Cardiac Magnetic Resonance Image Using Hybrid Active Contour Method,” The 30th Electrical Engineering Conference (EECON-30), pp. 805-808, Kanchanaburi, Thailand, 25-26 October 2007.

[12] Sopon Phumeechanya, and Charnchai Pluempitiwiriyawej, “Left Ventricular Segmentation Using Double Region-Based Snakes,” The Fourth IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2007): From Nano to Macro, pp. 840-843, Washington D.C., USA, 12-15 April 2007.

[13] Sopon Phumeechanya, and Charnchai Pluempitiwiriyawej, “3D Surface Reconstruction from a Set of 2D Contours Using Minimum Angle Method,” The 29th Electrical Engineering Conference (EECON-29), pp. 953-956, Pattaya, Chonburi, Thailand, 9-10 November 2006.

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หัวข้อ