บุคลากร(สายวิชาการ)

  • ประวัติการศึกษา
  • ผลงานการวิจัย
  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่จบการศึกษา 2550

 

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่จบการศึกษา 2554

 

ปริญญาเอก

 

 

ผลงานการวิจัย

[1] คุณานนท์ สมคำ, ชนกันต์ ใจเย็น, ธรรมนูญ หวานชะเอม, ระพีพันธ์ แก้วอ่อน, ชัยวุฒ ชูรักษ์, และพรชัย เปลี่ยมทรัพย์. (2561) “การพัฒนาศักยภาพการอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 หน้า 37 อุบลราชธานี 4-7 มิถุนายน 2562

[2] จิรศักดิ์ วงษ์บงกชไพศาล, รัตนาพร อังคณารุ่งรัตน์, อรณิชา แซ่ตั้ง, ระพีพันธ์ แก้วอ่อน, ชัยวุฒ ชูรักษ์, พรชัย เปลี่ยมทรัพย์, และ กิตติธัช พาพลเพ็ญ. (2561) “โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้ปลูกผักออร์แกนิค” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 11 หน้า 43 อุบลราชธานี 4-7 มิถุนายน 2562

[3] พรชัย เปลี่ยมทรัพย์. (2561). “การปรับปรุงรหัสสำหรับการบัณทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็กที่ใช้ความร้อนเข้าช่วยแบบแนวตั้งที่มีความหนาแน่นสูงยิ่ง” การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า, กรุงเทพฯ ประเทศไทย, หน้า 383-388, 16 ธันวาคม 2561

[4] ณัฐภพ ขอสีกลาง, ชนน ลักษณะวีระ, พรชัย เปลี่ยมทรัพย์, และ ระพีพันธ์ แก้วอ่อน. (2561). “โรงเพาะถั่วงอกอัจฉริยะ” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติเชิงสร้างสรรค์ ราชมงคลกรุงเทพวิชาการ 2561 ครั้งที่ 2, หน้า 130-136, กรุงเทพฯ, 24-26 กรกฎาคม 2561

[5] พรชัย เปลี่ยมทรัพย์, ระพีพันธ์ แก้วอ่อน, ณัฐภาคย์ จิตรสังวร, ณัสนนท์ บัวดอกไม้, และ อภิญญา แสนสีมนต์. (2561) “ระบบควบคุมการเลี้ยงไส้เดือนอัตโนมัติเพื่อการเกษตร” ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3, หน้า 550-557, กรุงเทพฯ, 28-29 มิถุนายน 2561

[6] สิปนนท์ มุทาวัน, อริสรา หนูวัฒนา และพรชัย เปลี่ยมทรัพย์. (2559). “ระบบรู้และเก็บข้อมูลป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (Poster).” ใน Proceeding การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 หรือ ECTI-CARD 2016 วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์, หน้า 734-735

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หัวข้อ