บุคลากร(สายวิชาการ)

  • ประวัติการศึกษา
  • ผลงานการวิจัย
  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกียรตินิยมอันดับ 1

ปีที่จบการศึกษา 2551

 

ปริญญาโท

MSc. in MicroElectroMechanical Systems

University of Southampton

2013

 

ปริญญาเอก

PhD. in Electronics & Electrical Engineering

University of Southampton

2018

 

 

ผลงานการวิจัย

[1] K. Pancharoen, D. Zhu, and S. P. Beeby, “A Hip Implant Energy Harvester,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 557,
p. 12038, 2014.

[2] K. Pancharoen, D. Zhu, and S. P. Beeby, “Design Optimization of a Magnetically Levitated Electromagnetic Vibration Energy Harvester for Body Motion,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 773, p. 12056, Nov. 2016.

[3] K. Pancharoen, D. Zhu, and S. P. Beeby, “Temperature dependence of a magnetically levitated electromagnetic vibration energy harvester,” Sensors Actuators A Phys., vol. 256, pp. 1–11, 2017.

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หัวข้อ