บุคลากร(สายวิชาการ)

  • ประวัติการศึกษา
  • ผลงานการวิจัย
  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

วบ.บ. ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่จบการศึกษา 2542

 

ปริญญาโท

Electrical and Information Engineering

King Mongkut’s University of Technology, Thonburi, Thailand

2008

 

ปริญญาเอก

Ph.D. in Electrical and Computer Engineering

King Mongkut’s University of Technology, Thonburi, Thailand

2017

 

ผลงานการวิจัย

[1] King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Department of Electronic and Telecommunication Engineering, Research Assistant - I/U CRC in HDD Advanced Manufacturing, Project: Photoresist and AlTiC Thickness Metrology, 2007-2009.
• All data gathering for this project
• Conduct the equipment setup and experiment
[2] King Mongkut University of Technology Thonburi, Department of Electronic and Telecommunication Engineering, Research Assistant - I/U CRC in HDD Advanced Manufacturing, Project: Investigation of Electromagnetic Curing Effects on GMR Head Failure, Simulation model of the infrared oven curing for HGA assembly, 2009-2010.
[3] Research collaboration: Nano Research group, Electronics and Computer Science, Faculty of Physical Sciences and Engineering, University of Southampton, UK, Collaborator: Dr. Martin Charlton, PhD. Research Topic: Light Delivery Technique using Photonic Crystal Structure for the HAMR System, 2014.
• Fabrication of Photonic Crystals waveguides in clean room facilities
• Test and Characterizations
[4] Research collaboration: Nano Research group, Electronics and Computer Science, Faculty of Physical Sciences and Engineering, University of Southampton, UK, Collaborator: Dr. Martin Charlton, PhD. Research Topic: Light Delivery Technique using Photonic Crystal Structure for the HAMR System, 2014-2015.
• Fabrication of Photonic Crystals waveguide in clean room facilities
• Studying optical device testing setup
• Test and Characterizations

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หัวข้อ