บุคลากร(สายวิชาการ)

  • ประวัติการศึกษา
  • ผลงานการวิจัย
  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จบการศึกษา 2550

 

ปริญญาโท

วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่จบการศึกษา 2553

 

ปริญญาเอก

ปร.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่จบการศึกษา 2559

ผลงานการวิจัย

สิทธิบัตร

[1] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “System and method for ssvep based control of electrical devices” Patent Cooperation Treaty PCT: WO 2012044261 A1, (USA & JP), 2012


วารสารระดับนานาชาติ

[2] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “Enhancement of the SSVEP-based BCI System via Steady-State Motion Visual Stimulus Modality”, IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems. Vol.12, No. S1, 2017.

[3] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “Multi-command SSAEP-based BCI system with training sessions for SSVEP during an eye fatigue state”, submitted to IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems. Vol.12, No. S1, 2017.

[4] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “A multi-Command SSVEP-based BCI System based on Single Flickering Frequency Half-Field Steady-State Visual Stimulation”, Medical & Biological Engineering & Computing (MBEC), 2016.

[5] Yunyong Punsawad et al. “Weighted-Frequency Index for EEG-based Mental Fatigue Alarm System” International Journal of Applied Biomedical Engineering Vol.4, No.1 pp.36-41 2011.


ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

[6] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, "Self‐Paced Emotional Imagery‐based Brain Computer Interface System." 6th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam (BME6) IFMBE proceeding Vol. 63, pp. 567-571, 2017.

[7] Yunyong Punsawad, Sansit Ngamrussameewong, and Yodchanan Wongsawat, “On the Development of BCI and its Neurofeedback Training System for Assistive Communication Device in Persons with Severe Disability.” Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC), Jeju, Korea, 2016.

[8] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat “Self‐Paced Emotional Imagery‐based Brain Computer Interface System” 6th International Conference on the Development of Biomedical Engineering, Ho Chi Minh city, Vietnam, 2016.

[9] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat “User Performance Evaluation with Visual Stimulator Regulation of SSVEP-based BCI System”, Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC), Siem Reap, Cambodia, 2014.

[10] Yunyong Punsawad, Winai Chatthong and Yodchanan Wongsawat “The Use of Quantitative EEG in Creativity Study with Simple Task”, Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC), Siem Reap, Cambodia, 2014.

[11] Yunyong Punsawad, Juthamat Uengamphon and Yodchanan Wongsawat, “EEG-based BCI System via Arithmetic and Emotional Imagery” 7th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2014), Fukuoka, Japan, 2014.

[12] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “Hybrid SSVEP -Motion Visual Stimulus based BCI System with Intelligent Wheelchair,” IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Osaka, Japan, 2013.

[13] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “BCI-based Assistive Robot Arm” 7th International Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT), Tokyo, Japan, 2013.

[14] Jannipa Seatang, Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “Real-time hybrid SSSEP-MI based Brain Computer Interface System for Upper Limb Rehabilitation,” 7th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, Gyeonggi-do, South Korea, 2013

[15] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “On the Enhancement of Training Session Performance via Attention for Single-Frequency/multi-Commands Based Steady State Auditory Evoked Potential BCI,” IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), San Diego, California, USA, 2012.

[16] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “Motion Visual Stimulus for SSVEP-Based BCI System,” IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), San Diego, California, USA, 2012.

[17] Jannipa Seatang, Yunyong Punsawad, P. Suriyaphol, and Yodchanan Wongsawat, "On the Performance Comparison of Using Checkboard and Flash Ball Visual Stimulators for SSVEP-based BCI system", World Congress in Medical Physics and Biomedical Engineering, Beijing, China, 2012.

[18] Sittichai Iampetch, Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, "On the Selection of Biosignals for the Mental Fatique Alarm System", World Congress in Medical Physics and Biomedical Engineering, Beijing, China, 2012.

[19] Khunawat Luangrat, Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, "On the Development of Using the Non - Invasive Blood Oxygen Level Sensor for Quantifying Hemoglobin Concentration", World Congress in Medical Physics and Biomedical Engineering, Beijing, China, 2012.

[20] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “Minimal-assisted SSVEP-based brain-computer interface device”, Annual Summit and Conference (APSIPA), Hollywood, California, USA, 2012.

[21] Sittichai Iampetch, Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat "EEG-based mental fatigue prediction for driving application" 5th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2012), Ubon Ratchathani, Thailand, 2012.

[22] Khunawat Luangrat, Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, "On the Development of EEG based Emotion Classification" 5th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON2012), Ubon Ratchathani, Thailand, 2012.

[23] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “Multi-Command SSVEP-based BCI System via Single Flickering Frequency Half-Field Stimulation Pattern,” IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Boston, USA, 2011.

[24] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “EEG Enhancement of SSVEP based BCI system via SSAEP during Eye Fatigue Period”, Annual Summit and Conference (APSIPA), Xi’An, China, 2011.

[25] Jetsada Arnil, Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “Wireless Sensor Network-based Smart Room System for Healthcare Monitoring,” IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), Phuket, Thailand, 2011.

[26] Yunyong Punsawad, Yodchanan Wongsawat and Manukid Parnichkun “Hybrid EEG-EOG Brain-Computer Interface System for Practical Machine Control,” IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Buenos Aires, Argentina, 2010.

[27] Yunyong Punsawad, et al “EEG-based Mental Fatigue Alarm System Using Weighted-Average Power Spectrum”, Annual Summit and Conference (APSIPA), Biopolis, Singapore, 2010.

[28] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “Analysis of EEG-based Person Identification,” International Symposium on Biomedical Engineering (ISBME), Bangkok, Thailand, 2009.

[29] Yunyong Punsawad and Yodchanan Wongsawat, “Palmprint Enhancement Using Phase Congruency,” IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), Bangkok, Thailand, 2008.


ประชุมวิชาการระดับชาติ

[30] นันท์นภัส ศิริบุญญพัฒน์ และ ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ (2561). “การพัฒนาระบบตรวจสอบการนอนหลับแบบสวมใส่ด้วยเซ็นเซอร์และสัญญาณชีวการแพทย์” การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที 7” พะเยา, ประเทศไทย

[31] จักรพัฒน์ วัฒนราษฎร์ ศาส์นสิทธ์ งามรัศมีวงศ์ และยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ (2560). “การพัฒนาระบบเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์แบบด้วยสัญญาณ EOG และ P300 สำหรับทางเลือกในการสื่อสารของผู้พิการขั้นรุนแรง” การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40, ชลบุรี, ประเทศไทย

[32] ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์, พงศกร วัฒนสืบสิน, พิชชาพร นิ่มดำ, ศาส์นสิทธ์ งามรัศมีวงศ์ และยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (2559). “อุปกรณ์ช่วยสื่อสารด้วยการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการขั้นรุนแรง” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, เพชรบุรี, ประเทศไทย

[33] ศาส์นสิทธ์ งามรัศมีวงศ์, ปรีชา ทูลยอด, ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ และยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (2558). การพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพแขนด้วยไบโอฟีดแบคสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, อยุธยา, ประเทศไทย

[34] ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์, พิมพ์ภัทร รัตนสงคราม, อรประภา การะเวก และยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (2558). “ระบบเชื่อมต่อมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสัญญาณอีโอจีสำหรับการสื่อสารของผู้พิการขั้นรุนแรง” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, อยุธยา, ประเทศไทย

[35] ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์, สิรินดา กิจทรัพย์ทวี และยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (2557). “ระบบเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ด้วยคลื่นไฟฟ้าสมองจากการจินตนาการคณิตศาสตร์และอารมณ์” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37, ขอนแก่น, ประเทศไทย

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หัวข้อ