บุคลากร(อาจารย์)

  • ประวัติการศึกษา
  • ผลงานการวิจัย
  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีที่จบการศึกษา 2548

 

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่จบการศึกษา 2550

 

ปริญญาเอก

วศ.ด. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่จบการศึกษา 2561

ผลงานการวิจัย

[1] R. Keawon and Vech vivek and Prayoot Aketalin.(2007). “An ultra-wideband CPW-Fed,Elliptical Loop slot Antenna”, Electrical Engineering, Electronics, Computer, Telecommunication and Information Technology (ECTI) International Conference, May 2007, Changrai, Thailand.


[2] R. Keawon, S. lawanwisut and M.Siripruchayanun. (2009). “Dual-Mode Universal Biquad Filter Using CCDVCCs”, Proceeding of RMUTTO Research Conference, 28 – 29 May 2009, Chonburi, Thailand


[3] N. Fugto, R. Kaewon and S. Sirivisoot. 2015. “A Comparison of Various Patch Sizes and Feed Point Positions of Graphene Microstrip Antenna for Orthopedic Implants” In Proceeding of the 2015 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2015), Pattaya,Thailand, pp. 1-5. November 25-27, 2015.


[4] ระพีพันธ์ แก้วอ่อน และนิรุทธ์ พรหมบุตร (2553). “การศึกษาสายอากาศลูปวงรีที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วมแบบแถบความถี่กว้าง”, สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 18-27 มกราคม 2553, สุราษฎร์ธานี


[5] ระพีพันธ์ แก้วอ่อน และนิรุทธ์ พรหมบุตร. (2554). “การเพิ่มแบนด์วิดท์ของสายอากาศความถี่กว้างมากแบบไมโครสตริปด้วยการปรับระนาบกราวด์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3,มีนาคม 295-298, นนทบุรี


[6] ระพีพันธ์ แก้วอ่อน, นิรุทธ์ พรหมบุตร และภูมินทร์ กิระวณิช. (2554). “การออกแบบสายอากาศความถี่กว้างมากที่มีอัตราขยายสูง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34, 28-30 ตุลาคม 2554, ชลบุรี


[7] R. Kaewon, C.Pawong, R. Chitaree, and A. Bhatranand, 2018, "Polarization Phase-shifting Technique for the Determination of a Transparent Thin Film’s Thickness Using a Modified Sagnac Interferometer", Current Optics and Photonics Vol. 2, Issue 5, pp. 474-481 (2018)


[8] R. Kaewon, A. Bhatranand, Y.Jiraraksopakun, E. Siwapornsathain, C.Pawong, and R. Chitaree, 2014 "Generation of the rotating linearly polarized light using the triangular cyclic interferometer", ITC-CSCC 29th International Conferences (Engineering Sciences Society and Electronics Society), July, Thailand, pp. 546-549


[9] R. Kaewon, C.Pawong, R. Chitaree, and A. Bhatranand, 2014 "Fast and Effective Method to Distinguish the Polarizing Components Using a Polarizing Triangular Cyclic Interferometer", Asia Communication Photonics, OSA Technical Digest (online), November 11-14, Shanghai, ATh3A.41.


[10] R. Kaewon, C.Pawong, R. Chitaree, and A. Bhatranand, 2015, "Polarizing triangular cyclic interferometer for characterizing optical samples with birefringent properties", International Conference on Photonics Solutions, July 6-8, Huahin, Thailand, pp.96590 L1-L6.


[11] C.Pawong, R. Kaewon, R. Chitaree, and A. Bhatranand, 2016, "Measurement of phase retardation in a liquid crystal variable wave retarder using a polarizing triangular interferometer", 15th International Conference on Optical Communications and Networks (ICOCN), September 24-27, Hangzhou, China.


[12] P. Phonkitiphan, R. Kaewon, K. Pancharoen, P. Silapan, and R. Chitaree, "Design of Graphene Annular Ring Microstrip Antenna Using Short-Pin Technique for 2.4 GHz Bands," International Journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications, Doi: 10.18178/ijeetc.190105


[13] R. Kaewon, C.Pawong, R. Chitaree, A. Bhatranand, and T. Lertvanithphol, "Utilization of the cyclic interferometer in polarization phase-shifting technique to determine the thickness of transparent thin-films", Optical Applicata.

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หัวข้อ