บุคลากร(อาจารย์)

  • ประวัติการศึกษา
  • ผลงานการวิจัย
  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท
คณะ บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทรัพยากรณ์ในองค์กร (Enterprise Resources Planning: ERP SAP/R3)
University of Western Sydney, Australia

ปริญญาตรี
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานการวิจัย

International Journals

Pipat Prommee, Natapong Wongprommoon, "Log-domain All-pass Filter-based Multiphase Sinusoidal Oscillators," Radioengineering, Vol. 22, No.1, pp.14-23, APRIL 2013. (IF2011=0.739)

Conferences

ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล พงษ์พันธ์ ลิ้มไพบูลย์ และ พิพัฒน์ พรหมมี, 2561, “วงจรมอดูเลต QPSK โดยใช้เทคโนโลยีซีมอส” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๑ (EECON-41), โรงแรมสุนีย์แกรนด์, จ.อุบลราชธานี, ประเทศไทย, vol.2 หน้า 101-104, 21-23 พฤศจิกายน 2561

ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล และ พิพัฒน์ พรหมมี, 2561, “วงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์หลายเฟสสองรูปแบบโดยใช้อุปกรณ์แอกทีฟเพียงอย่างเดียว” การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๑ (EECON-41), โรงแรมสุนีย์แกรนด์, จ.อุบลราชธานี, ประเทศไทย, vol.2 หน้า 105-108, 21-23 พฤศจิกายน 2561

Natapong Wongprommoon, Narongsak Manositthichai and Pipat Prommee, 2018, “OTA-C based compact Low-pass Elliptic Filter” The 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2018 - IEEE Conference Record #45147), The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand, Paper No. 1570472028, pp.247-250 Sep, 26-29 2018. (SCOPUS)

Natapong Wongprommoon, Narongsak Manositthichai and Pipat Prommee, 2018, “High-order BP Filter using Biquad Log-domain Method”, 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication and Information Technology (ECTI-CON 2018 - IEEE Conference Record Number #42360), Wiang Inn Hotel , Chiang Rai, Thailand, Paper No. 1256, pp.98-101 (4p.), July, 18-21 2018. (SCOPUS)

Natapong Wongprommoon, Narongsak Manositthichai and Pipat Prommee, 2018, “Integrable QPSK Modulator using CMOS Technology”, 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP – IEEE Conference Record #43564) , Divani Hotel Caravel , Athens, Greece, Paper No. 89, pp. 202-205 (4p.), July, 4-6 2018. (SCOPUS)

Natapong Wongprommoon, Preecha Thongdit and Pipat Prommee, 2018, “Current-mode Square-Rooting Circuit based on CMOS Translinear”, 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP – IEEE Conference Record #43564) , Divani Hotel Caravel , Athens, Greece, Paper No. 88, pp. 198-201 (4p.), July, 4-6 2018. (SCOPUS)

กิติภูมิ แสงนิ่ม,ฉัตริน ชนกกวินกุล, ณัฐพล บัตรสูงเนิน, พีรพล รัตนะวงศ์กุล, ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล และพิพัฒน์ พรหมมี, "อุปกรณ์ป้องกันอาการหลับในระหว่างการขับขี่",งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10,หน้า 533-536, พิษณุโลก, 26 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561.

ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล ปรีชา ทองดิษฐ์ มนตรี ศิริปรัชญานันท์ และ พิพัฒน์ พรหมมี, “วงจรรากที่สองรูปแบบกระแสโดยใช้หลักการซีมอสทรานสลิเนียร์,” ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40, พัทยา, ชลบุรี, 15-17 พฤศจิกายน 2560.

ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย และ พิพัฒน์ พรหมมี, “วงจรกรองแถบความถี่ผ่านอันดับสูงโดยใช้หลักการของซีมอสไบควอต,” ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40, พัทยา, ชลบุรี, 15-17 พฤศจิกายน 2560.

Narongsak Manositthichai, Natapong Wongprommoon, Terdsak Kunto and Pipat Prommee, "Simulating RLC Ladder Band-Pass Filter Using MO-OTA," Proc. of 2016 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia (SISA2016), Ayutthaya, Thailand, September 14–17, 2016.

Natapong Wongprommoon, , and Pipat Prommee, "OTA-based electronically tunable elliptic high-order current-mode ladder band-pass filter," Proc. of IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS2014), Kuching, Malaysia, pp.133-136, Dec. 1-4, 2014.

ธรณินทร์ ต่ายสวัสดิ์, ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล, มนตรี สมดุลยกนก และ พิพัฒน์ พรหมมี, “วงจรกรองความถี่ตํ่าผ่านอันดับห้าปรับค่าได้รูปแบบกระแสชนิดขั้นบันไดโดยใช้เทคโนโลยีซีมอส,” ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, กาญจนบุรี, 11-13 ธันวาคม 2556.

Pipat Prommee, and Natapong Wongprommoon "Tunable CMOS-based Current Mode Fifth-order Ladder Low-pass Filter," Proc. of 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP2013), Rome, Italy, pp.378 - 381, July 3-4, 2013.

ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล วินัย ใจกล้า และ พิพัฒน์ พรหมมี, "วงจรกำเนิดสัญญาณไซน์หลายเฟสรูปแบบกระแสโดยใช้การกรองสัญญาณแบบ Log-domain," ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33, เชียงใหม่, 1-3 ตุลาคม 2553.

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หัวข้อ
1111 ไทย สื่อการเรียน 1
1112 ไทย สื่อการเรียน 2
1113 ไทย สื่อการเรียน 3