บุคลากร(อาจารย์)

  • ประวัติการศึกษา
  • ผลงานการวิจัย
  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกรียรตินิยมอันดับ 2

ปีที่จบการศึกษา 2542

 

ปริญญาโท

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบการศึกษา 2545

 

ปริญญาเอก

PhD. in Electrical and Computer Engineering

Oregon State University

2011

 

ผลงานการวิจัย

[1] N. Panitantum, “An Experiment of Digital Radio Broadcasting with DAB System using Software
Defined Radio Applications,” 37th Electrical Engineering Conference, Nov. 2014, pp.635-638. (in Thai)

[2] J. Ayers, N. Panitantum, K. Mayaram, and T. S. Fiez, “A 2.4GHz wireless transceiver with 0.95nJ/b
link energy for multi-hop battery-free wireless sensor networks,” IEEE Symposium on VLSI Circuits,
Jun. 2010, pp. 29-30.

[3] N. Panitantum, K. Mayaram, and T. S. Fiez, “A 900-MHz low-power transmitter with fast frequency
calibration for wireless sensor networks,” IEEE Custom Integrated Circuits Conference, Sep. 2008,
pp. 595-598.

[4] N. Panitantum et al., “A CMOS RFID transponder,” International Symposium on Communications
and Information Technology, Oct. 2002.

[5] N. Panitantum and N. Wongkomet, “A low-offset high-CMRR switched-capacitor instrumentation
amplifier for data acquisition applications,” IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems,
Oct. 2002, pp. 339-342.

[6] N. Panitantum and N. Wongkomet, “Increasing CMRR in instrumentation amplifier by switchedcapacitor
chopper stabilization,” 23rd Electrical Engineering Conference, Nov. 2000. (in Thai)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หัวข้อ