หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พศ 2560)

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พศ 2560)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในงานพัฒนาและวิจัยและพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป
3. ฝึกหัดและอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตผู้มีวินัย ความคิด ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. ฝึกหัดนักศึกษาให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเป็นผู้นำ และมีคุณธรรม โดยเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งลดปัญหาการขาดแคลน บุคลากรสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีทักษะในการผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน

 

 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สร้างและพัฒนาวิศวกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการผสมผสานฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เข้าด้วยกัน รวมทั้งเป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจิตอาสาต่อสังคมและประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  • วิชาบังคับ จำนวน 9 หน่วยกิต
  • วิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดโดยคณะวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 37 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาบังคับ (ปกติ) จำนวน 57 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาบังคับ (สหกิจศึกษา) จำนวน 66 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเลือก (ปกติ) จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา