Scholarships

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด   โดยมีนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับทุนการศึกษา 2 คน ดังต่อไปนี้   1. นายพวศกร ปักเขมายัง สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สังกัด โรงงานอยุธยา   2. นางสาววิภารัตน์ มั่นดี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ สังกัด โรงงานนวนคร 2   โดยมีเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้   1. นักศึกษาจะได้รับทุนฯ ปีแรก จำนวน 75,000 บาท หลังจากได้ทราบผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และลงนามในสัญญา   2. บริษัทฯ จะมอบทุนฯ อีกจำนวน 75,000 บาท ให้ในภาคการศึกษาแรกของชั้นปีที่ 4   3. นักศึกษาต้องเข้าฝึกงานและเข้าทำงานกับบริษัทฯ โดยประจำโรงงานที่บริษัทกำหนดให้เป็นเวลา 2 […]

14 May 2019
ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการสมัครเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการสมัครเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา   ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ได้แก่ ทุนดังต่อไปนี้่   1. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็น ผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ. 2550 ประจำปีการศึกษา 2561   โดยมีรายละเอียดและใบสมัครให้ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างนี้   http://www.graduate.su.ac.th/images/fun/tun2562-5.pdf   2. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561   โดยมีรายละเอียดและใบสมัครให้ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างนี้   http://www.graduate.su.ac.th/images/fun/tun2562-4.pdf   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่านใด มีความประสงค์ต้องการสมัครขอรับทุน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนรายละเอียดดังลิงค์ที่ได้แนบมานี้   จึงประกาศมาเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

26 March 2019
Thai Royal Scholarship for Cambodia Students 2019 : Scholarship Recipients Announced.

Thai Royal Scholarship for Cambodia Students : Scholarship Recipients Announced.   On January 28th, Thai Royal Scholarship of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Education Project announces its recipients that are in the following… (Click link below for complete listing)   Thai Royal Scholarship Recipients List   Congratulations to all students who receive the […]

29 January 2019
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทุน ดังต่อไปนี้   1. ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562   2. ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2562   และ 3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยจัดสรรให้นักศึกษาปริญญาเอกหรือปริญญาโท ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถสมัครเพื่อขอรับทุน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดการสมัครได้ที่   www.graduate.su.ac.th/…/2015-05-28-…/235-2016-03-14-03-04-25   หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณทิวา เพ็งตะโก เบอร์โทรศัพท์ 034218790 จึงเรียนมาเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบโดยทั่วกัน

3 January 2019
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปรการศึกษา 2561   สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามที่อยู่นี้ VV ทุน

25 August 2018