Activity

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019   ทีม I’Rice (ข้าวคุณภาพจากโรงสีส่งตรงถึงร้านอาหารไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยระบบ Auto-Demand ผ่าน Rice storage tank IOT)   ทีม I’Rice มีสมาชิกทีม ดังนี้ 1. นายวชิรโชติ ชูตะกูล  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ 2. นายศุภวิชญ์ อินทนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ  3. นางสาวช่อผกา สอนทา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 4. นายธนิศร กองสังข์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ  5. นายธนา ภาวนาธรรมสุข IE   ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากทีมการแข่งขันทั้งหมด 146 ทีม ได้รับเงินรางวัลเพิ่มเติม 20,000 บาท ในการแข่งขัน STARTUP […]

13 May 2019
ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุคดิสรัปชั่น”

ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุคดิสรัปชั่น”   เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562   อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการ เสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุคดิสรัปชั่น”   ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร    

13 May 2019
ส่งมอบรถไฟฟ้า โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ส่งมอบรถไฟฟ้า โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วย ผศ.ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดี และ อ.ดร. วรฤทัย ชูเทียร รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้ทำการส่งมอบรถไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมผ่านโครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้กับ   ผศ.สุพาณี วรรณาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ในโอกาสนี้ทางภาควิชาจึงขอขอบพระคุณ ท่านคณบดีและรองคณบดี ที่ให้เกียรติมาทำการส่งมอบ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่อมแซมรถไฟฟ้าให้กับบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้        1. นายพยุงศักด์ เรืองจินดา วิศวกรปฏิบัติการ      2. นายคุณานนต์ สมคำ […]

10 April 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมทีมและผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมทีมและผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมทีมในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ได้ผ่านการพิจารณา ได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ มูลค่าทีมละ 25,000 บาท ในการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ   Startup Thailand League 2019   จำนวน 4 ทีม ดังนี้   1. ของชำ – นายศุภวิชญ์ อินทนาคม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ – นาย วีรยุทธ ประภาพันธ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ – มนตรี อุดมฉวี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ – นายกิตติกานต์ อนุชาติ […]

8 April 2019
ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa’goal Olympic

ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa’goal Olympic   วันที่ 7 เมษายน 2562   อาจารย์ภมร ศิลาพันธ์ อาจารย์พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายใต้   โครงการนำน้องท่องวัง   ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   กองกิจการนักศึกษาเล็งเห็นความพร้อมของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอความอนุเคราะห์มายังคณะและทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   โดยกิจกรรมได้รับการจัดขึ้นที่ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น. และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในโอกาสนี้ จึงขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสียสละเวลาช่วงวันหยุดมาให้คำแนะนำดีดีกับน้อง ๆ นักเรียน […]

7 April 2019
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN)

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา 618443-55 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN)   อาจารย์พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN) ทำให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของสาย UTP และสร้างสาย UTP ใช้งาน (เข้าหัว connector) สำหรับระบบเครือข่ายได้   โดยกิจกรรมนี้ จัดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ท.137 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

19 March 2019
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์   เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ในปีการศึกษา 2561 นี้   เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด และตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดี มีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม   โครงการนี้ได้จัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   ได้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ โดยกิจกรรมการบำเพ็ญจิตอาสาได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน 1. งานเดินสายไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟในอาคาร 2. งานปลูกต้นไม้ สนามหญ้า ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 3. งานทาสีอาคารเรียน สนามกีฬาและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น   และที่ขาดไม่ได้คือ งานทำครัว ประกอบอาหาร และหน่วยเสบียง […]

19 March 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล C2000 สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

*** พบกับ ****   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล C2000 สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง   โดย อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   รับเฉพาะนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป – รับจำนวน   30 คน – เปิดรับสมัคร    วันนี้ถึง 15 เม.ย. 62 – ประกาศรายชื่อ   วันที่ 16 เม.ย. 62 – อบรม    วันที่ 20 – 21 เม.ย. 62     สมัครได้ที่ Link : https://bit.ly/2J02ttU  หรือ         […]

1 March 2019
ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562     ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   มีนโยบายให้นักศึกษาภาควิชาฯ ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในลักษณะงานทางวิศวกรรม และทำให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนวิชาต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานที่   บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562   โดยมี อาจารย์ ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์ กิตติธัช พาพลเพ็ญ เป็นผู้นำคณะนักศึกษาเข้าดูงานที่บริษัท   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร       […]

22 February 2019
เข้าร่วมอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐาน (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2562

เข้าร่วมอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐาน (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2562   อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางไปเข้าร่วมการอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 February 2019
โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้มีการซ่อมแซม สร้าง บูรณาการ โดยนำความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า มาช่วยเหลือบริการซ่อมแซม อุปกรณ์ พาหนะ ทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ให้กับองค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้โครงการ โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร   ซึ่งริเริ่มขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการและช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์ โดยปัจจุบัน กำลังดำเนินการซ่อมแซมรถไฟฟ้าสำหรับผู้ทุพพลภาพ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาภาควิชาที่ร่วมดำเนินงานในโครงการนี้ ดังต่อไปนี้ นายพยุงศักด์ เรืองจินดา วิศวกรปฏิบัติการ นายคุณานนต์ สมคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายธรรมนูญ หวานชะเอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายชนกันต์ ใจเย็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายจิรศักดิ์ วงษ์บงกชไพศาล นักศึกษาชั้นปีที่ […]

15 February 2019
จัดบูธแสดงนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

จัดบูธแสดงนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้เข้าร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   โดยมีนักศึกษาภาควิชา ทั้งระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท ได้เสียสละเวลาช่วยเหลือกิจกรรม ดังต่อนี้   นางสาววชิราภรณ์ เอี่ยมกลิ่น   รหัสนักศึกษา 61407207  ปริญญาโท นายธนิศร กองสังข์                   รหัสนักศึกษา 09591161   ปริญญาตรี นางสาวกุลธิดา บุญราศรี          รหัสนักศึกษา 09581360  ปริญญาตรี นายอาชาไนย ใจดี          […]

15 February 2019
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภูมิภาคตะวันตก

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภูมิภาคตะวันตก   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภูมิภาคตะวันตก   ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนำเสนอในหัวข้อโครงงาน   เรื่อง “รถเข็นอัจฉริยะสำหรับผู้พิการควบคุมได้ทั้งใบหน้าและเสียง” จัดทำโดย นายธนภัทร ทุ่งพรหมศรี นายธีระพล ผลงาม นางสาวสโรชา ด้วงศรี โดยมี อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 February 2019
โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้ปลูกผักออร์แกนิค

โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้ปลูกผักออร์แกนิค (SMART FARM)     โครงการนี้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผศ.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน ได้สร้างความร่วมมือกับ มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในการวิจัยและพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะในการปลูกผักออร์แกนิค เพื่อเพิ่มผลผลิตการปลูกผักในพื้นที่สภาวะแห้งแล้งบนเขา   โดยรายได้จากผลผลิต จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต   สามารถศึกษารายละเอียดงานวิจัยได้ที่   โครงการงานวิจัย-Smart-farm     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

5 February 2019
ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนในโควตา 28 จังหวัด ได้ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมค่ายกับทางภาควิชา   โดยกิจกรรมค่ายนั้นแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม 1. ห้องปฏิบัติการ ไมโครโปรเซสเซอร์ 2. ห้องปฏิบัติการ ไฟฟ้า 3. ห้องปฏิบัติการ ดิจิตอล 4. ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ 5. ห้องปฏิบัติการ สันทนาการ   โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ทุกท่าน พี่ ๆ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทุก ๆ คน ได้มาให้องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ได้อำนวยความสะดวก และความสนุกสนานรื่นเริงแก่บรรดาน้อง […]

4 February 2019