กิจกรรม

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรออนไลน์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบ SU-TCAS 2565-2566/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

กรอกใบสมัคร : http://bit.ly/2IpSVGE

9 กรกฎาคม 2021
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43(EECON43)

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล […]

2 พฤศจิกายน 2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

20 ตุลาคม 2020
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ SU- TCAS64 รอบที่ 1 ช่วงที่ 1 (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์)

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศ […]

12 ตุลาคม 2020
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน และ อาจารย์ ดร […]

10 สิงหาคม 2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออ […]

10 สิงหาคม 2020
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรร […]

10 สิงหาคม 2020
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16. […]

4 สิงหาคม 2020
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ภาควิชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได […]

23 กรกฎาคม 2020
อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42 (EECON42)

อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ […]

23 เมษายน 2020
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 42 (EECON42)

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศว […]

23 เมษายน 2020
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2563-2564/1/2

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบั […]

21 เมษายน 2020
การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ (SU-TCAS 63) รอบที่ 1: Portfolio

»บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ (SU-TCAS 63) รอบที่ […]

20 เมษายน 2020
โครงการ “Link Campus Cabling 2019 : Network Solution Infrastructure”

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิว […]

20 เมษายน 2020
ความร่วมมือระหว่างบริษัท เอ็มเอฟอีซีจำกัด (มหาชน) และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ความร่วมมือระหว่างบริษัท เอ็มเอฟอีซีจำกัด (มหาชน) และภา […]

20 เมษายน 2020