Activity

เข้าร่วมอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐาน (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2562

เข้าร่วมอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐาน (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2562   อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางไปเข้าร่วมการอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 February 2019
โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้มีการซ่อมแซม สร้าง บูรณาการ โดยนำความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า มาช่วยเหลือบริการซ่อมแซม อุปกรณ์ พาหนะ ทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ให้กับองค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้โครงการ โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร   ซึ่งริเริ่มขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการและช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์ โดยปัจจุบัน กำลังดำเนินการซ่อมแซมรถไฟฟ้าสำหรับผู้ทุพพลภาพ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาภาควิชาที่ร่วมดำเนินงานในโครงการนี้ ดังต่อไปนี้ นายพยุงศักด์ เรืองจินดา วิศวกรปฏิบัติการ นายคุณานนต์ สมคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายธรรมนูญ หวานชะเอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายชนกันต์ ใจเย็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายจิรศักดิ์ วงษ์บงกชไพศาล นักศึกษาชั้นปีที่ […]

15 February 2019
จัดบูธแสดงนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

จัดบูธแสดงนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้เข้าร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   โดยมีนักศึกษาภาควิชา ทั้งระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท ได้เสียสละเวลาช่วยเหลือกิจกรรม ดังต่อนี้   นางสาววชิราภรณ์ เอี่ยมกลิ่น   รหัสนักศึกษา 61407207  ปริญญาโท นายธนิศร กองสังข์                   รหัสนักศึกษา 09591161   ปริญญาตรี นางสาวกุลธิดา บุญราศรี          รหัสนักศึกษา 09581360  ปริญญาตรี นายอาชาไนย ใจดี          […]

15 February 2019
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภูมิภาคตะวันตก

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภูมิภาคตะวันตก   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภูมิภาคตะวันตก   ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนำเสนอในหัวข้อโครงงาน   เรื่อง “รถเข็นอัจฉริยะสำหรับผู้พิการควบคุมได้ทั้งใบหน้าและเสียง” จัดทำโดย นายธนภัทร ทุ่งพรหมศรี นายธีระพล ผลงาม นางสาวสโรชา ด้วงศรี โดยมี อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 February 2019
โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้ปลูกผักออร์แกนิค

โปรแกรมทดสอบอุณหภูมิและความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อใช้ปลูกผักออร์แกนิค (SMART FARM)     โครงการนี้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผศ.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน ได้สร้างความร่วมมือกับ มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในการวิจัยและพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะในการปลูกผักออร์แกนิค เพื่อเพิ่มผลผลิตการปลูกผักในพื้นที่สภาวะแห้งแล้งบนเขา   โดยรายได้จากผลผลิต จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต   สามารถศึกษารายละเอียดงานวิจัยได้ที่   โครงการงานวิจัย-Smart-farm     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

5 February 2019
ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนในโควตา 28 จังหวัด ได้ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมค่ายกับทางภาควิชา   โดยกิจกรรมค่ายนั้นแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม 1. ห้องปฏิบัติการ ไมโครโปรเซสเซอร์ 2. ห้องปฏิบัติการ ไฟฟ้า 3. ห้องปฏิบัติการ ดิจิตอล 4. ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ 5. ห้องปฏิบัติการ สันทนาการ   โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ทุกท่าน พี่ ๆ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทุก ๆ คน ได้มาให้องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ได้อำนวยความสะดวก และความสนุกสนานรื่นเริงแก่บรรดาน้อง […]

4 February 2019
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10   ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10   ตามความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561   โดยมีรายนามคณาจารย์ผู้ผ่านการอบรมและได้รับมอบเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้ ผศ. ระพีพันธ์ แก้วอ่อน อ. โสภณ ผู้มีจรรยา อ. ภมร ศิลาพันธ์ อ. จิรัฏฐ์ เหมือนชู อ. ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ ผศ. ยุทธนา เจวจินดา อ. ชัยวุฒ ชูรักษ์ ผศ. ชูเกียรติ สอดศรี อ. พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ […]

4 February 2019
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ Engineering Career Day 2019 (12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562)

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ Engineering Career Day 2019   ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานมหกรรมนัดพบแรงงาน Engineering Career Day 2019 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกำหนดการที่แนบมานี้   กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ งานมหกรรมนัดพบแรงงาน       จึงเรียนมาเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาประจำภาควิชาได้รับทราบโดยทั่วกัน   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

31 January 2019
Hot news ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ Institute of technology of Cambodia เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนให้แก่นักศึกษากัมพูชา

Hot news ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ Institute of technology of Cambodia เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนให้แก่นักศึกษากัมพูชา   ผศ.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ อาจารย์ ดร.กัณธิดา พันธุ์เจริญ อาจารย์ประจำสาขาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ Institute of technology of Cambodia เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนให้แก่นักศึกษากัมพูชา เพื่อรับทุนการศึกษานี้ในระดับชั้นปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ถวายทุนนี้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นจำนวน 1 ทุน   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร       

25 January 2019
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด ลพบุรี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด ลพบุรี   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์   เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562   ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด ลพบุรี   โดยมีตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า น.ส. วชิราภรณ์ เอี่ยมกลิ่น นักศึกษาปริญญาโท เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร      

25 January 2019
ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์งานนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด

ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์งานนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด วันที่ 23 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 9.00 น. – 16.30 น. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ. ระพีพันธ์ แก้วอ่อน ได้ให้การต้อนรับ คุณบุรินทร์ ช่วยแก้ว Senior NMC Engineer และ คุณวีกิจ นิมิตเกษมสุภัค O&M Engineer จากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด ผู้ซึ่งมาเป็นกรรมการการสอบสัมภาษณ์สมัครงานของนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทางบริษัทมารับนักศึกษาที่ภาควิชา จำนวน 16 อัตรา และจะมีการประกาศผลการสัมภาษณ์ภายใน วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร      

23 January 2019
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ SU-TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ SU-TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

21 January 2019
โครงการค่ายท้าทายความคิด…วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 8 ตอน THE CAR

โครงการค่ายท้าทายความคิด…วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 8 ตอน THE CAR ภาพกิจกรรม โครงการค่ายท้าทายความคิด…วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 8 ตอน THE CAR อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   อาจารย์ ดร.กัณธิดา พันธุ์เจริญ อาจารย์วิทยากรหลักให้กับโครงการค่ายท้าทายความคิด…วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 8 ตอน THE CAR พร้อมน้อง ๆ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแก่น้อง ๆ จากโรงเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเป็นการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย               

18 January 2019
แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

ภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล ได้ออกแนะแนวการศึกษาให้กับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ  

18 January 2019
เตรียมความพร้อมโครงการค่ายท้าทายความคิด…วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 8 ตอน THE CAR

เตรียมความพร้อมโครงการค่ายท้าทายความคิด…วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 8 ตอน THE CAR   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โครงการค่ายท้าทายความคิด…วิศวะพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 8 ตอน THE CAR

17 January 2019