Activity

ทีม I’Rice ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ได้นำโล่ห์และป้ายรางวัล มามอบให้กับทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ทีม I’Rice ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ได้นำโล่ห์และป้ายรางวัล มามอบให้กับทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ อ.ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ทีม I’Rice และได้รับมอบโล่ห์และป้ายรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 จากทีม I’Rice มาไว้ที่ภาควิชา   ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนอีกรอบครับ     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

14 May 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019   ทีม I’Rice (ข้าวคุณภาพจากโรงสีส่งตรงถึงร้านอาหารไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยระบบ Auto-Demand ผ่าน Rice storage tank IOT)   ทีม I’Rice มีสมาชิกทีม ดังนี้ 1. นายวชิรโชติ ชูตะกูล  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ 2. นายศุภวิชญ์ อินทนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ  3. นางสาวช่อผกา สอนทา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 4. นายธนิศร กองสังข์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมฯ  5. นายธนา ภาวนาธรรมสุข IE   ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากทีมการแข่งขันทั้งหมด 146 ทีม ได้รับเงินรางวัลเพิ่มเติม 20,000 บาท ในการแข่งขัน STARTUP […]

13 May 2019
ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุคดิสรัปชั่น”

ภาพบรรยากาศ โครงการเสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุคดิสรัปชั่น”   เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562   อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการ เสวนา “20 ปี สภาวิศวกรไทย ในยุคดิสรัปชั่น”   ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพฯ   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร    

13 May 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายแบบมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายแบบมืออาชีพ   เมื่อวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562   อาจารย์พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เสริมความรู้ความเข้าใจ ในรายวิชา 618443-55 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ และวิธีการติดตั้ง รวมถึงการตั้งค่าและการดูแลรักษาโดยการฝึกปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะออกไปฝึกงาน ในรายวิชา 618391-55 ฝึกงาน   ในโอกาสนี้ ทางภาควิชาขอขอบพระคุณคณาจารย์และวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับน้อง ๆ นักศึกษา และขออวยพรให้น้อง ๆ นักศึกษาที่ได้มารับการอบรมจากโครงการนี้ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลังจากจบการศึกษาหรือ การฝึกปฏิบัติงานก็ขอให้สำเร็จลุล่วง ขอบคุณครับ   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

30 April 2019
ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์งาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กับ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์งาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กับ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด   เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562   บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด ได้เข้ามาสัมภาษณ์รับสมัครงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการสอบสัมภาษณ์ และได้ทำงานในที่ที่เหมาะสมกับน้อง ๆ ทุกคนครับ     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร         

25 April 2019
ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ C2000

ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ C2000   วิทยากรประจำโครงการ อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์กิตติธัช พาพลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล C2000 สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง   ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 – 21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา   ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณ อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์กิตติธัช พาพลเพ็ญ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ที่มาให้ความรู้และอำนวยความสะดวกให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณครับ     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร             

22 April 2019
ส่งมอบรถไฟฟ้า โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ส่งมอบรถไฟฟ้า โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วย ผศ.ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดี และ อ.ดร. วรฤทัย ชูเทียร รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้ทำการส่งมอบรถไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมผ่านโครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้กับ   ผศ.สุพาณี วรรณาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ในโอกาสนี้ทางภาควิชาจึงขอขอบพระคุณ ท่านคณบดีและรองคณบดี ที่ให้เกียรติมาทำการส่งมอบ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุก ๆ ท่าน ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่อมแซมรถไฟฟ้าให้กับบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้        1. นายพยุงศักด์ เรืองจินดา วิศวกรปฏิบัติการ      2. นายคุณานนต์ สมคำ […]

10 April 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมทีมและผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมทีมและผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019   ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมทีมในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ได้ผ่านการพิจารณา ได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ มูลค่าทีมละ 25,000 บาท ในการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ   Startup Thailand League 2019   จำนวน 4 ทีม ดังนี้   1. ของชำ – นายศุภวิชญ์ อินทนาคม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ – นาย วีรยุทธ ประภาพันธ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ – มนตรี อุดมฉวี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ – นายกิตติกานต์ อนุชาติ […]

8 April 2019
ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa’goal Olympic

ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa’goal Olympic   วันที่ 7 เมษายน 2562   อาจารย์ภมร ศิลาพันธ์ อาจารย์พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายใต้   โครงการนำน้องท่องวัง   ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   กองกิจการนักศึกษาเล็งเห็นความพร้อมของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอความอนุเคราะห์มายังคณะและทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   โดยกิจกรรมได้รับการจัดขึ้นที่ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น. และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในโอกาสนี้ จึงขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสียสละเวลาช่วงวันหยุดมาให้คำแนะนำดีดีกับน้อง ๆ นักเรียน […]

7 April 2019
ภาพกิจกรรมงานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และโครงการสานสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2562

ภาพกิจกรรมงานทำบุญภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และโครงการสานสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2562   เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562   ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดกิจกรรมขึ้น กล่าวโดยสรุปได้ 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. ทำบุญฉลองครบรอบ 12 ปี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2. รดน้ำสงกรานต์ท่านคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. เปิดสำนักงานใหม่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4. โครงการสานสัมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2562   ในนามหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน ขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร รองคณบดี อ.ดร. วรฤทัย ชูเทียร ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ภาคต่าง ๆ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมแสดงความยินดี แสดงมุทิตาจิต กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในโอกาสครบรอบ 12 […]

7 April 2019
ภาพบรรยากาศการเตรียมงานทำบุญภาค ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นี้

ภาพบรรยากาศการเตรียมงานทำบุญภาคที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นี้   ขอขอบพระคุณคณาจารย์ พี่เจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน และน้อง ๆ นักศึกษาทุก ๆ คน ที่มาร่วมกันช่วยเหลือจัดเตรียมงานครับ   ECS SU SU   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร       

4 April 2019
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN)

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา 618443-55 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN)   อาจารย์พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN) ทำให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของสาย UTP และสร้างสาย UTP ใช้งาน (เข้าหัว connector) สำหรับระบบเครือข่ายได้   โดยกิจกรรมนี้ จัดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ท.137 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

19 March 2019
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์   เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ในปีการศึกษา 2561 นี้   เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด และตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดี มีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม   โครงการนี้ได้จัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   ได้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ โดยกิจกรรมการบำเพ็ญจิตอาสาได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน 1. งานเดินสายไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟในอาคาร 2. งานปลูกต้นไม้ สนามหญ้า ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 3. งานทาสีอาคารเรียน สนามกีฬาและอุปกรณ์สนามเด็กเล่น   และที่ขาดไม่ได้คือ งานทำครัว ประกอบอาหาร และหน่วยเสบียง […]

19 March 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล C2000 สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

*** พบกับ ****   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล C2000 สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง   โดย อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   รับเฉพาะนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป – รับจำนวน   30 คน – เปิดรับสมัคร    วันนี้ถึง 15 เม.ย. 62 – ประกาศรายชื่อ   วันที่ 16 เม.ย. 62 – อบรม    วันที่ 20 – 21 เม.ย. 62     สมัครได้ที่ Link : https://bit.ly/2J02ttU  หรือ         […]

1 March 2019
ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562     ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   มีนโยบายให้นักศึกษาภาควิชาฯ ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในลักษณะงานทางวิศวกรรม และทำให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนวิชาต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานที่   บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562   โดยมี อาจารย์ ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์ กิตติธัช พาพลเพ็ญ เป็นผู้นำคณะนักศึกษาเข้าดูงานที่บริษัท   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร       […]

22 February 2019