ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหน่วยงานในกำกับที่จัดตั้งขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และบริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์แก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2550 และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2560

นอกจากนี้ยังมีแผนการเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการเปิดรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ปณิธาน

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งพัฒนาและจัดการการศึกษาเพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งสร้างสรรค์งานวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคม

วิสัยทัศน์

 

  • เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
  • เป็นที่ยอมรับ ด้านวิชาการและวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีการผสมผสานศาสตร์ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม
  • มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  • จัดการการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตวิศวกรที่มี คุณภาพออกสู่สังคม และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
  • สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • ให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและประเทศแบบยั่งยืน

พื้นที่บริการทางการเรียนรู้

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีห้องสำหรับการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ห้องโครงงาน และห้องวิจัยเฉพาะทาง เพื่อรองรับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงของนักศึกษา ตัวอย่างพื้นที่บริการเหล่านี้ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว ห้องประมวลผลสัญญาณดิจิตอล และห้องวิจัยไร้เสียง อีกทั้งยังมีห้องกิจกรรมนักศึกษา ที่ใช้สำหรับประชุม เตรียมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น