Department of Electrical Engineering

Faculty of Engineering and Industrial Technology

Silpakorn University

What’s New

All
 • ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562     ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   มีนโยบายให้นักศึกษาภาควิชาฯ ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในลักษณะงานทางวิศวกรรม และทำให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนวิชาต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานที่   บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562   โดยมี อาจารย์ ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์ กิตติธัช พาพลเพ็ญ เป็นผู้นำคณะนักศึกษาเข้าดูงานที่บริษัท   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร       […]

  22 February 2019
 • ฉลองครบรอบ 12 ปี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ฉลองครบรอบ 12 ปี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   กำหนดการดำเนินกิจกรรม   วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ สำนักงาน (ใหม่) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เวลา 09:00 – 10:30 น.   นักศึกษา บุคลากร และผู้ร่วมงานทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้อง ท.539 เวลา 10:30  – 11:30 น.    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 11:30   – 13:00 น.   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

  18 February 2019
 • โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561

  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561   ECS ASA 2019  (อีซีเอสอาสาสองพันสิบเก้า)   วันออกค่าย : 16-17 มีนาคม 2562 สถานที่ : โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ ตำบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   คุณสมบัติ 1. เป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเท่านั้น   สามารถสมัครได้ที่ : bitly.com/register-ecsasa2019 ด่วนนนนน!!! รับสมัครจำนวนจำกัด (เต็มแล้วเต็มเลย)   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

  18 February 2019
 • เข้าร่วมอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐาน (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2562

  เข้าร่วมอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐาน (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2562   อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางไปเข้าร่วมการอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  15 February 2019
 • โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

  โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้มีการซ่อมแซม สร้าง บูรณาการ โดยนำความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า มาช่วยเหลือบริการซ่อมแซม อุปกรณ์ พาหนะ ทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ให้กับองค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้โครงการ โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร   ซึ่งริเริ่มขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการและช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์ โดยปัจจุบัน กำลังดำเนินการซ่อมแซมรถไฟฟ้าสำหรับผู้ทุพพลภาพ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาภาควิชาที่ร่วมดำเนินงานในโครงการนี้ ดังต่อไปนี้ นายพยุงศักด์ เรืองจินดา วิศวกรปฏิบัติการ นายคุณานนต์ สมคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายธรรมนูญ หวานชะเอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายชนกันต์ ใจเย็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายจิรศักดิ์ วงษ์บงกชไพศาล นักศึกษาชั้นปีที่ […]

  15 February 2019
 • จัดบูธแสดงนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

  จัดบูธแสดงนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้เข้าร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   โดยมีนักศึกษาภาควิชา ทั้งระดับชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท ได้เสียสละเวลาช่วยเหลือกิจกรรม ดังต่อนี้   นางสาววชิราภรณ์ เอี่ยมกลิ่น   รหัสนักศึกษา 61407207  ปริญญาโท นายธนิศร กองสังข์                   รหัสนักศึกษา 09591161   ปริญญาตรี นางสาวกุลธิดา บุญราศรี          รหัสนักศึกษา 09581360  ปริญญาตรี นายอาชาไนย ใจดี          […]

  15 February 2019
 • การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภูมิภาคตะวันตก

  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภูมิภาคตะวันตก   นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภูมิภาคตะวันตก   ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนำเสนอในหัวข้อโครงงาน   เรื่อง “รถเข็นอัจฉริยะสำหรับผู้พิการควบคุมได้ทั้งใบหน้าและเสียง” จัดทำโดย นายธนภัทร ทุ่งพรหมศรี นายธีระพล ผลงาม นางสาวสโรชา ด้วงศรี โดยมี อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  15 February 2019
 • สำรวจพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  สำรวจพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562   ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการสู่ชุมชน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด และตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดี มีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยโครงการนี้จัดให้มีกิจกรรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ทาสี ปลูกต้นไม้ ซึ่งกำหนดจัดโครงการในช่วงเดือนมีนาคม ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ จังหวัดกาญจนบุรี   ดังนั้น ทางภาควิชาจึงได้มีการสำรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ โดยได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษาภาควิชาชั้นปีที่ 3 ได้เสียสละแบ่งเวลาออกไปสำรวจพื่นที่โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 1. นายประเสริฐ สืบสาย         รหัสประจำตัว 09601415 2. นายธีร์ธวัช แจ่มโสภณ      รหัสประจำตัว 09601399 3. นายธนพล สุดสาลี  […]

  13 February 2019
 • ประกาศผลการทดสอบค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  ประกาศผลการทดสอบค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร รอบ SU-TCAS 2562/2/3 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมค่ายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถเข้าตรวจสอบผลการทดสอบค่ายได้ที่   www.ecscamp.com     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

  12 February 2019

Activity & Training

All
 • ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  ภาพกิจกรรม นักศึกษาภาควิชาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562     ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   มีนโยบายให้นักศึกษาภาควิชาฯ ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในลักษณะงานทางวิศวกรรม และทำให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนวิชาต่าง ๆ โดยให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานที่   บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คตริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด   ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562   โดยมี อาจารย์ ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์ กิตติธัช พาพลเพ็ญ เป็นผู้นำคณะนักศึกษาเข้าดูงานที่บริษัท   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร       […]

  22 February 2019
 • เข้าร่วมอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐาน (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2562

  เข้าร่วมอบรม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 มาตรฐาน (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1/2562   อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางไปเข้าร่วมการอบรมมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  15 February 2019
 • โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

  โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้มีการซ่อมแซม สร้าง บูรณาการ โดยนำความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า มาช่วยเหลือบริการซ่อมแซม อุปกรณ์ พาหนะ ทางอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ให้กับองค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้โครงการ โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร   ซึ่งริเริ่มขึ้นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการและช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์ โดยปัจจุบัน กำลังดำเนินการซ่อมแซมรถไฟฟ้าสำหรับผู้ทุพพลภาพ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาภาควิชาที่ร่วมดำเนินงานในโครงการนี้ ดังต่อไปนี้ นายพยุงศักด์ เรืองจินดา วิศวกรปฏิบัติการ นายคุณานนต์ สมคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายธรรมนูญ หวานชะเอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายชนกันต์ ใจเย็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายจิรศักดิ์ วงษ์บงกชไพศาล นักศึกษาชั้นปีที่ […]

  15 February 2019

Scholarships

All
Thai Royal Scholarship for Cambodia Students 2019 : Scholarship Recipients Announced.

Thai Royal Scholarship for Cambodia Students : Scholarship Recipients Announced.   On January 28th, Thai Royal Scholarship of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Education Project announces its recipients that are in the following… (Click link below for complete listing)   Thai Royal Scholarship Recipients List   Congratulations to all students who receive the […]

29 January 2019
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศให้ทุน ดังต่อไปนี้   1. ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562   2. ทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2562   และ 3. ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยจัดสรรให้นักศึกษาปริญญาเอกหรือปริญญาโท ที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถสมัครเพื่อขอรับทุน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดการสมัครได้ที่   www.graduate.su.ac.th/…/2015-05-28-…/235-2016-03-14-03-04-25   หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณทิวา เพ็งตะโก เบอร์โทรศัพท์ 034218790 จึงเรียนมาเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบโดยทั่วกัน

3 January 2019
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปรการศึกษา 2561   สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามที่อยู่นี้ VV ทุน

25 August 2018

Recruitment

All
ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์งานนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด

ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์งานนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด วันที่ 23 มกราคม 2562 ช่วงเวลา 9.00 น. – 16.30 น. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ. ระพีพันธ์ แก้วอ่อน ได้ให้การต้อนรับ คุณบุรินทร์ ช่วยแก้ว Senior NMC Engineer และ คุณวีกิจ นิมิตเกษมสุภัค O&M Engineer จากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด ผู้ซึ่งมาเป็นกรรมการการสอบสัมภาษณ์สมัครงานของนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทางบริษัทมารับนักศึกษาที่ภาควิชา จำนวน 16 อัตรา และจะมีการประกาศผลการสัมภาษณ์ภายใน วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร      

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เข้าร่วม โครงการ ASEM Work Placement Programme ภายใต้กรอบความร่วมมือ เอเชีย – ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการทำงานข้ามวัฒนธรรม   ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด และในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEM ให้เข้ามาติดต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภายในวันพฤหัสที่ 31 มกราคม 2562 จึงเรียนมาเพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาได้รับทราบโดยทั่วกัน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารการรับสมัคร   ASEM   ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Gallery