บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ SU- TCAS64 รอบที่ 1 ช่วงที่ 1 (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์)

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ SU- TCAS64 รอบที่ 1 ช่วงที่ 1 (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์)

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2564) รอบที่ 1 ช่วงที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563