โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ณ ห้อง ท.539 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณาจารย์ และบุคลากรในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับ และสามารถนำไปใช้งานในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น ด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) และวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโคครงการทั้งสิ้น 67 คน


โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณอมรเดช คีรีพัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน eCommerce และ Digital Transformation มีประสบการณ์กว่า 10 ปี และยังเป็น Full Stack Developer รวมถึงประสบการณ์ด้าน Big Data Ecosystem , Blockchain Ecosystem มาเป็นวิทยากรบรรยาย


สุดท้ายนี้ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ขอขอบคุณคุณอมรเดช คีรีพัฒนานนท์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งมาเป็นวิทยากรบรรยายสำหรับโครงการอบรมครั้งนี้
ขอขอบคุณอาจารย์พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล อาจารย์กิตติธัช พาพลเพ็ญ และอาจารย์ ดร.อรทัย วัชรกฤชกรณ์ ที่ได้มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และขอบคุณอาจารย์ ดร.กัณธิดา พันธุ์เจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้รับผิดชอบโครงการ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ