สื่อสร้างสรรค์ แนะนำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สื่อสร้างสรรค์ แนะนำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สื่อสร้างสรรค์ แนะนำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับนักเรียน ที่สมัคร SU-TCAS64 ที่สนใจหาข้อมูลแนวทางศึกษาต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เครดิต:
ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการสื่อสร้างสรรค์ อ. กิตติธัช พาพลเพ็ญ คณาจารย์ บุคลากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและนักศึกษาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการริเริ่ม การวางแผน และให้ความร่วมมือในการทำให้สื่อวีดีทัศน์นี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เชิญรับชมรับฟังและมาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับพวกเราชาววิศวะไฟฟ้าศิลปากร
#ก้าวสู่ยอดผู้สมัคร TCAS64 เป็นอันดับ 1 ในรอบที่ 1 ช่วง 1 #สื่อดีปี2020 #สื่อวีดีทัศน์วิศวะไฟฟ้าศิลปากร #LoveECS #LoveEESU #ริเริ่มรวดเร็วรอบคอบ #ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งการสร้างสรรค์ #ภาคดังภาคปังวิศวะไฟฟ้าศิลปากร