ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน image processing Data analytics Deep learning Machine Learning และ Optical Engineering Photonics crytral design

ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน image processing Data analytics Deep learning Machine Learning และ Optical Engineering Photonics crytral design

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดประชุมวิชาการร่วมกับ ดร.มติ ห่อประทุม หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี จาก #NECTEC เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนหัวข้องานวิจัยและนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยมีอาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุม อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา อาจารย์ ดร.อรทัย วัชรกฤษชกรณ์ อาจารย์พรชัย เปลี่ยมทรัพย์ และ อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน image processing Data analytics Deep learning Machine Learning และ Optical Engineering Photonics crytral design และทางวิทยากรได้ให้ความรู้แนวทางในการศึกษาต่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท ให้เห็นถึงความสำคัญการวางแผนงานวิจัยกับการศึกษาและการต่อยอดงานวิจัยใหม่ๆ ในอนาคต