โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจากอาจารย์คเณศ เรืองฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เป็นวิทยากรบรรยาย และอาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้อง ท.140-1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563
เวลา 09.30 – 17.00 น.