อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน และ อาจารย์ ดร.กัณธิดา พันธุ์เจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานนวนคร 2) 101/53 หมู่ 20 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าของนักศึกษา (นางสาวฉัตรญาดา ศรีสุใบ) ซึ่งได้รับทุนสหกิจจากทางบริษัท เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.
และหลังจากจบการศึกษาแล้วทางบริษัทจะรับนักศึกษาเข้าทำงานกับบริษัทต่อไป