โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายแบบมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายแบบมืออาชีพ

30 April 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายแบบมืออาชีพ

 

เมื่อวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562

 

อาจารย์พรชัย เปลี่ยมทรัพย์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายมืออาชีพ
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้เสริมความรู้ความเข้าใจ
ในรายวิชา 618443-55 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ และวิธีการติดตั้ง
รวมถึงการตั้งค่าและการดูแลรักษาโดยการฝึกปฏิบัติจริง
อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา
และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะออกไปฝึกงาน
ในรายวิชา 618391-55 ฝึกงาน

 

ในโอกาสนี้ ทางภาควิชาขอขอบพระคุณคณาจารย์และวิทยากร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับน้อง ๆ นักศึกษา
และขออวยพรให้น้อง ๆ นักศึกษาที่ได้มารับการอบรมจากโครงการนี้
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลังจากจบการศึกษาหรือ การฝึกปฏิบัติงานก็ขอให้สำเร็จลุล่วง
ขอบคุณครับ

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร