โครงการอบรมการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 17 และ 24 สิงหาคม 2562

โครงการอบรมการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 17 และ 24 สิงหาคม 2562

4 กันยายน 2019

      โครงการอบรมการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 17 และ 24 สิงหาคม 2562

      ในการนี้ขอขอบพระคุณ

      อ.คเณศ เรืองฤทธิ์ (วิทยากร)

      ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ผู้สนับสนุนโครงการ)

      และ อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา (ผู้รับผิดชอบโครงการ)

Wooden board empty table top on of blurred background. Perspective brown wood table over blur in coffee shop background – can be used mock up for montage products display or design key visual layout.