โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2562

24 มิถุนายน 2019

โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562

 วัตถุประสงค์

– เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

– เพื่อให้บุคลากรของภาควิชาฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน และร่วมกันหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

– เพื่อการระดมความคิดเพื่อทบทวนและติดตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– เพื่อระดมความคิดเพื่อวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภาพบรรยากาศโครงการ

************************************************************************************************************************