โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN)

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN)

19 March 2019

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา 618443-55 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN)

 

อาจารย์พรชัย เปลี่ยมทรัพย์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อเสริมทักษะด้านสายสัญญาณประเภท UTP (สาย LAN)
ทำให้นักศึกษาเข้าใจการทำงานของสาย UTP และสร้างสาย UTP
ใช้งาน (เข้าหัว connector) สำหรับระบบเครือข่ายได้

 

โดยกิจกรรมนี้
จัดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
ณ ห้อง ท.137 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร