แสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

แสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2 กรกฎาคม 2019

      แสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   

                วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ ผศ.ดร.ยุทธนา เจวจินดา ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นี้

                         www.facebook.com/ElectricalEngineeringSilpakornUniversity