ส่งมอบรถไฟฟ้า โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ส่งมอบรถไฟฟ้า โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

10 April 2019

ส่งมอบรถไฟฟ้า โครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พร้อมด้วย
ผศ.ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
คณบดี
และ อ.ดร. วรฤทัย ชูเทียร
รองคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ได้ทำการส่งมอบรถไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมผ่านโครงการซ่อมสร้างบูรณาการศาสตร์ไฟฟ้า
สู่องค์กรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้กับ

 

ผศ.สุพาณี วรรณาการ
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ในโอกาสนี้ทางภาควิชาจึงขอขอบพระคุณ
ท่านคณบดีและรองคณบดี ที่ให้เกียรติมาทำการส่งมอบ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุก ๆ ท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่อมแซมรถไฟฟ้าให้กับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

 

     1. นายพยุงศักด์ เรืองจินดา วิศวกรปฏิบัติการ
     2. นายคุณานนต์ สมคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
     3. นายธรรมนูญ หวานชะเอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3
     4. นายชนกันต์ ใจเย็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3
     5. นายจิรศักดิ์ วงษ์บงกชไพศาล นักศึกษาชั้นปีที่ 3
     6. นายณัฐพล เรืองวัฒนไพศาล นักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

ขอให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไ่ด้เกิดขึ้นในโครงการนี้
เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับนักศึกษารุ่นถัด ๆ ไป รวมไปถึงผู้ที่ได้เข้ามารับรู้ข่าวสารในโครงการนี้
จะได้รับทราบและก่อให้เกิดจิตใต้สำนึกในการช่วยเหลือกันเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างมีความสุข

 

“การช่วยเหลือกันเป็นสุขในโลก”

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร