รายชื่อผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

14 สิงหาคม 2019

****************ประกาศรายชื่อ******************
ผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น
จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มที่ 1 แข่งขัน วันที่ 26 สิงหาคม 2562
กลุ่มที่ 2 แข่งขัน วันที่ 27 สิงหาคม 2562

??คลิก??