รับสมัครงานบัณฑิตจบใหม่ สาขาวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 กลุ่มบริษัท แหลมทองสหการ

รับสมัครงานบัณฑิตจบใหม่ สาขาวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 กลุ่มบริษัท แหลมทองสหการ

1 March 2019

รับสมัครงานบัณฑิตจบใหม่ สาขาวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 กลุ่มบริษัท แหลมทองสหการ

 

ด้วยกลุ่มบริษัท แหลมทองสหการ จะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อคัดเลือกบัณฑิตจากทุกสาขาวิชาชีพบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 

หน่วยงานวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล อุตสาหการ, แมคคาทรอนิกส์ และอื่น ๆ

 

ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ

ณ โรงงาน หรือ ฟามปศุสัตว์ (สัตว์ปีกและสุกร) และสาขาการขาย การตลาด
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ

 

โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

 

ระดับปริญญาตรี

1. สาขาเทคโนโลยีอาหาร

2. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

3. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

4. วิศวกรรมเครื่องกล

5. วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

6. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ระดับปริญญาโท

1. สาขาเทคโนโลยีอาหาร

2.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

3.สาขาวิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 

1. สมัครโดยตรง ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ทุกวันในเวลาทำการ (ดูตามแผนที่แนบ)

2. จดหมายสมัครงาน ระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แนบรูปถ่าย หลักฐาน มาที่

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
ส่วนการสรรหา วานิชเพลซ
เลขที่ 1126/1
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ (หัวมุมถนนวิทยุ) เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

 

3. ส่งอีเมลมาที่ Email : recruit@laemthong.com

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทติดต่อได้ที่
โทร. 0-2263-5656 ต่อ 2514, 2515
 0-2253-4430
แฟกซ์ 0-2255-8694

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

 

ใบสมัครงาน บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของบริษัทและแผนที่แนบได้ที่

 

รายละเอียดบริษัทและแผนที่ตั้ง

 

 

เนื่องจากมีหน่วยงานที่ทางบริษัทกำหนดเป็นหน่วยงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และอัตราที่รับมี สาขาเทคโนโลยีสุตสาหกรรมซึ่งเป็นความหมายที่กว้าง ดังนั้น
ทางภาควิชาจึงรับเรื่องของทางบริษัทมาประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อให้ผู้ที่สนใจดำเนินการสมัครต่อไป

 

จึงประกาศมาเพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตของภาควิชาทุกท่าน ได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

*ปล. ไม่มีรายละเอียดกำหนดการ เปิดและปิดการรับสมัคร