ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa’goal Olympic

ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa’goal Olympic

7 April 2019

ภาพกิจกรรม โครงการนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 38 Silpa’goal Olympic

 

วันที่ 7 เมษายน 2562

 

อาจารย์ภมร ศิลาพันธ์
อาจารย์พรชัย เปลี่ยมทรัพย์

อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 4

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ภายใต้

 

โครงการนำน้องท่องวัง

 

ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

กองกิจการนักศึกษาเล็งเห็นความพร้อมของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จึงขอความอนุเคราะห์มายังคณะและทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนำการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

โดยกิจกรรมได้รับการจัดขึ้นที่ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น.

และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในโอกาสนี้ จึงขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้เสียสละเวลาช่วงวันหยุดมาให้คำแนะนำดีดีกับน้อง ๆ นักเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติ
ที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในภายภาคหน้า

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร