ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ C2000

ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ C2000

22 April 2019

ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ C2000

 

วิทยากรประจำโครงการ
อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์
อาจารย์กิตติธัช พาพลเพ็ญ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล C2000 สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

 

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 – 21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

 

ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณ
อาจารย์ชัยวุฒ ชูรักษ์
อาจารย์กิตติธัช พาพลเพ็ญ

นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน
ที่มาให้ความรู้และอำนวยความสะดวกให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอบคุณครับ

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร