ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด ลพบุรี

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด ลพบุรี

25 มกราคม 2019

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด ลพบุรี

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

 

ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด ลพบุรี

 

โดยมีตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
น.ส. วชิราภรณ์ เอี่ยมกลิ่น
นักศึกษาปริญญาโท
เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร