ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการสมัครเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการสมัครเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา

26 March 2019

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการสมัครเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษา

 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ได้แก่ ทุนดังต่อไปนี้่

 

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็น
ผู้ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ
พ.ศ. 2550 ประจำปีการศึกษา 2561

 

โดยมีรายละเอียดและใบสมัครให้ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 

http://www.graduate.su.ac.th/images/fun/tun2562-5.pdf

 

2. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินบริจาคจากการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2561

 

โดยมีรายละเอียดและใบสมัครให้ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 

http://www.graduate.su.ac.th/images/fun/tun2562-4.pdf

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่านใด มีความประสงค์ต้องการสมัครขอรับทุน
ให้ดำเนินการตามขั้นตอนรายละเอียดดังลิงค์ที่ได้แนบมานี้

 

จึงประกาศมาเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร