ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

25 สิงหาคม 2018

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปรการศึกษา 2561

 

สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามที่อยู่นี้ VV

ทุน