ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี

17 January 2019

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานที่เบลเยียมและเยอรมนี

 

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เข้าร่วม
โครงการ ASEM Work Placement Programme
ภายใต้กรอบความร่วมมือ เอเชีย – ยุโรป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป
และส่งเสริมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
และการทำงานข้ามวัฒนธรรม

 

ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
และในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEM
ให้เข้ามาติดต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภายในวันพฤหัสที่ 31 มกราคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาได้รับทราบโดยทั่วกัน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารการรับสมัคร

 

ASEM

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร