ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

10 สิงหาคม 2020

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และกล่าวแนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เจวจินดา และคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง ท.539 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563