ทีม I’Rice ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ได้นำโล่ห์และป้ายรางวัล มามอบให้กับทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ทีม I’Rice ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ได้นำโล่ห์และป้ายรางวัล มามอบให้กับทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

14 May 2019

ทีม I’Rice ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
Startup Thailand League 2019
ได้นำโล่ห์และป้ายรางวัล มามอบให้กับทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์ แก้วอ่อน
หัวภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และ อ.ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ทีม I’Rice และได้รับมอบโล่ห์และป้ายรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน Startup Thailand League 2019
จากทีม I’Rice มาไว้ที่ภาควิชา

 

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนอีกรอบครับ

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร