ต้อนรับ Prof.Dr.Keita Tsuzuki จาก National Institute of Technology, Toyota College

ต้อนรับ Prof.Dr.Keita Tsuzuki จาก National Institute of Technology, Toyota College

26 มิถุนายน 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, อาจารย์ ดร.ณพงศ์ ปณิธานธรรม, อาจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนชู ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Keita Tsuzuki จาก National Institute of Technology, Toyota College และท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ปรเมศธ์ อารมณ์ดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล
Today, we presented our department of electrical engineering to represent with Professor. We were showing the special topic by Asst.Prof.Dr. Repeepan Kaewon, Dr. Napong Panitantum and Dr. Jjirat Mearnchu. We presented the topic of Optical device, Sensoring and wireless communication.