ตรวจการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท

ตรวจการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท

2 กรกฎาคม 2019

ตรวจการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ภาควิชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับตรวจการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจเมิน คือ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.เบญญา กวานติกุล จาก ม.เกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี 
ในการนี้ ประธานหลักสูตรปริญญาโท ผศ.ดร.ยุทธนา เจวจินดา และ ประธานหลักสูตรปริญญาตรี อ.ดร.ภมร ศิลาพันธ์ ได้กล่าวรายงานและชี้แจงถึงผลการประเมินของทุกองค์ประกอบของหลักสูตรทั้งสองอย่างชัดเจนทำให้ผลการประเมินเป็นที่ประจักษ์ ต่อท่านคณะกรรมการทั้งสามท่าน