งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ Engineering Career Day 2019 (12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562)

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ Engineering Career Day 2019 (12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562)

31 มกราคม 2019

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ Engineering Career Day 2019

 

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
และงานมหกรรมนัดพบแรงงาน Engineering Career Day 2019
ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามกำหนดการที่แนบมานี้

 

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และ งานมหกรรมนัดพบแรงงาน

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาประจำภาควิชาได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร