ขอแสดงความยินดี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

14 May 2019

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษา จาก บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

โดยมีนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ได้รับทุนการศึกษา 2 คน ดังต่อไปนี้

 

1. นายพวศกร ปักเขมายัง
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
สังกัด โรงงานอยุธยา

 

2. นางสาววิภารัตน์ มั่นดี
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
สังกัด โรงงานนวนคร 2

 

โดยมีเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้

 

1. นักศึกษาจะได้รับทุนฯ ปีแรก จำนวน 75,000 บาท หลังจากได้ทราบผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และลงนามในสัญญา

 

2. บริษัทฯ จะมอบทุนฯ อีกจำนวน 75,000 บาท ให้ในภาคการศึกษาแรกของชั้นปีที่ 4

 

3. นักศึกษาต้องเข้าฝึกงานและเข้าทำงานกับบริษัทฯ โดยประจำโรงงานที่บริษัทกำหนดให้เป็นเวลา 2 ปี

 

ทางภาควิชาขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกท่าน
และได้ประกาศมาเพื่อแจ้งให้นักศึกษาภาควิชาที่ได้รับทุนรับทราบโดยทั่วกัน

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร