ขอแสดงความยินดีนักศึกษาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอบผ่านสัมภาษณ์งาน บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอบผ่านสัมภาษณ์งาน บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด

6 กุมภาพันธ์ 2019

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สอบผ่านสัมภาษณ์งาน
บริษัท Interlink Telecom Public Company Limited

 

ผู้บริหารและคณาจารย์ในนามของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาที่สอบผ่านสัมภาษณ์งาน
บริษัท Interlink Telecom Public Company Limited

 

ดังรายชื่อต่อไปนี้

     1. นายศิวกร      บูรณะ            รหัสนักศึกษา 09551853
     2. นายศรัณยู    บุญศิริ            รหัสนักศึกษา 09571292
     3. นายธนวิทย์   วิกรเมศกุล      รหัสนักศึกษา 09561589
     4. นายโชติก     ศรประสิทธิ์      รหัสนักศึกษา 09561522

 

โดยนักศึกษาจะเริ่มทำงานกับทาง บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด
วันแรกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

 

ทางภาควิชาจึงขอร่วมแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้งานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

 

“นักศึกษาทุกท่านจะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ที่ได้รับการฝึกฝนจากการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้

บนพื้นฐานของคุณธรรม และศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น
และเมื่อยังประโยชน์สุขของตนเองให้ถึงพร้อมแล้ว
สามารถที่จะยังประโยชน์สุขให้กับสังคมหรือผู้อื่นที่ด้อยโอกาสได้ด้วยตามกำลังสามารถ”

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร