ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมทีมและผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมทีมและผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

8 April 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมทีมและผ่านการพิจารณาในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่เข้าร่วมทีมในการแข่งขัน Startup Thailand League 2019
ได้ผ่านการพิจารณา ได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
มูลค่าทีมละ 25,000 บาท ในการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

 

Startup Thailand League 2019

 

จำนวน 4 ทีม ดังนี้

 

1. ของชำ
นายศุภวิชญ์ อินทนาคม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
– นาย วีรยุทธ ประภาพันธ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
– มนตรี อุดมฉวี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
นายกิตติกานต์ อนุชาติ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 

2. Vish Baker
– สิรินดา หล้าปาวงศ์ คณะอักษรศาสตร์
นายกิตติพัฒน์ กิติศรีวรพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
– กวินภพ ตั้งนวสิน คณะเภสัชศาสตร์
วชิรโชติ ชูตะกูล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 

3. Box in Park
– นายกิตตทัช​ จันทร์ผึ้งสุข​ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
– นายบรรพต แซ่หว่อง คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวสุธินันท์ ฉิ่งแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 

4. Answer me
– นางสาวช่อผกา สอนทา ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
– นายสุภิชโย จาดขัน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
นายชนาวินทร์ กมลพนัส ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
– นายพุฒิพงษ์ สินภู่ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

 

โดยมีรายนามอาจารย์ที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้
อ.ดร. ณัฐพงศ์ วงศ์พร้อมมูล
อ.ดร. โสภณ ผู้มีจรรยา
อ. พรชัย เปลี่ยมทรัพย์

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร